Skip to contentДоклад промяна списък-образец №1

…………………………………………………………………………………………………..

(учебно заведение, район, адрес, телефони, e-mail)

Изх. № …………………………..

ДО

Г-ЖА /Г-Н/……………

НАЧАЛНИК НА РИО

—————————

ДОКЛАД

от ……………………………………………………………………………

(име и фамилия)

директор на …………………………………….…..………………………

Относно: промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 през учебната ………………… година

УВАЖАЕМА/И/ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН/ ……………………..,

Във връзка с настъпили промени в разпределението на преподавателската работа в …………………………, на основание чл. 10, ал. 3, т. 4 от Наредба № 3/18.02.2008 г.

(учебно заведение)

на МОН за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, отнасящи се до заместване на длъжността „директор” от лице, чиято професионална квалификация не позволява изпълнението на утвърдената норма за преподавателска работа на директора, считано от ………………… г., предлагам на Вашето внимание за съгласуване следните промени:

· I. В Раздел 3, лист 2

Описание на актуалното състояние до момента

1

Пълно описание на предлаганата промяна

2

№…., трите имена на директора, преподава по…………………. –, напуска на/в отпуск от ……….. (дата)

№…., трите имена на учителя,,поемащ утвърдената норма за преподавателска работа на директора , учител по…………………., постъпил на ……….. (дата)

· II. В Раздел 3, лист 3

Описание на актуалното състояние до момента

1

Пълно описание на предлаганата промяна

2

Данните на директора от Таблица 1 – описание на възложените часове: учебен предмет, в кой клас/класове, общ брой часове

Описва се разпределението на възлаганите часове от утвърдената норма за преподавателска работа.

· III. В Раздел 3, лист 2 В Раздел 3, лист 3

Пълно описание на предлаганата промяна

1

Пълно описание на предлаганата промяна

2

№…., трите имена на изпълняващия длъжността „директор”, учител по…………………., постъпил на ……….. (дата)

Описва се разпределението на възлаганите часове на изпълняващия длъжността „директор”=

Описание в посочения формат и на останалите промени!

В съответствие с чл.11 от Наредба № 3/18.02.2008 г. на МОН за нормите на преподавателската работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, учителите, посочени в Таблица I и Таблица II, колона 2 изпълняват оставащата част от годишната норма за преподавателска работа.

Съгласуваните с Вас промени ще бъдат утвърдени от мен, в съответствие с чл. 10, ал. 4 от Наредба № 3/18.02.2008 г. на МОН, в тридневен срок от получаване на Вашето становище и изпратени по електронен път на старши експерта по информационно осигуряване в РИО – …………………

С уважение,

…………………………..

(име и фамилия, подпис и печат)

Подобни документи

Публикувано в Бланки.

Етикети , , .