Skip to contentДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

СЪЩНОСТ

Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Основните дейности в домовете са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) и са насочени към подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот. Целта е задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия за социални контакти и възможности да се чувстват част от обществото.

В домовете за възрастни хора с физически увреждания се осигурява:

 • Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и социални контакти;
 • Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;
 • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;
 • Развитие на двигателни умения и закаляване на организма;
 • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;
 • Организиране на оптимален режим на трудотерапия, съобразен с личния избор и възможностите на потребителите;
 • Развитие на адаптивни, трудови, социални, битови и други умения и реализиране потенциала на домуващите, чрез личностно ориентиран модел, съобразен с личното им желание и физическите им възможности;

ЕКИП НА ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

Персоналът в Дом за възрастни хора с физически увреждания се назначава от кмета на общината, на чиято територия функционира домът и се състои от социални работници, медицински специалисти, административен и друг помощен персонал.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Лицата, които желаят да ползват социални услуги подават писмена молба по настоящ адрес до директора на дирекция „Социално подпомагане“;
 • Към молбата се прилагат:
  • документ за самоличност /за справка/;
  • копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;
  • копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК.
 • При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи;
 • Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение;
 • Настаняването в специализираната институция се извършва със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“, на чиято територия функционира домът, издадена въз основа на доклада-предложение;
 • Отказът за настаняване се обжалва по реда на Административно –процесуалния кодекс;
 • Доставчикът предоставя на лицето писмена информация , относно социалните услуги, които се предоставят в дома; опита му и квалификацията на персонала;  условията и правилата за ползване на услугите, както и процедурата за подаване на жалби;
 • Лицето се приема след подписване на договор за социални услуги;
 • В специализираната институция се  изготвя индивидуален план за работа, след оценка на нуждите на потребителя и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. В него са описани основните насоки по задоволяване на: ежедневни,  здравни,  рехабилитационни, образователни потребности, както потребности в свободното време и потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други. В индивидуалния план се посочват мерки за извеждане от специализираната институция и социално включване.
 • При необходимост за задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история, необходими превантивни мерки, наличие на алергии, потребности от лечение, зъболечение, рехабилитация, имунизации и наблюдение, хранене, диети и др.;
 • Начинът на изписване от на дома е регламентиран в договора за социални услуги (напр.-с подаване на писмена молба от лицето/законния му представител и др.).

За ползваните социални услуги в домовете за възрастни хора с физически увреждания се заплаща такса в размер 70 на сто от дохода на лицата или такса в размер на действителните месечни разходи, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет (Обн. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2008г.).

ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

Област Местонахождение Капацитет Телефон
1 Благоевград с.Долно Драглище, общ.Разлог 50 074403/6362; 6360
2 Бургас с. Горица, ул.”Св.Св. Кирил и Методи” №57, общ.Поморие 52 05969/2030; 2028
3 Бургас с.Ясна поляна,                   общ.Приморско 51 05504/ 42 61
4 Варна гр.Варна 40 052/361 816
5 Варна гр. Бяла, ул.”Д.Янев” № 42 35 05143/23 19;           22 98
6 Варна гр.Провадия, ул.”Я.Съкъзов” №2 70 0518/433 07;             47 278
Видин с.Балей,                   общ.Брегово 09312/23 88
7 В.Търново с.Горски Горен Тръмбеш, ул.”Търговска” №11,  общ.Г.Оряховица 50 061705/ 693;681
8 Габрово гр. Габрово, кв.”Кряковци” № 15 36 066/801 509
9 Габрово с. Столът, ул.”В.Левски” №9, общ.Севлиево 30 067391/218;226
10 Кюстендил гр.Кюстендил, ул.”Прогон” № 14 90 078/52 61 39
11 Ловеч с.Сливек, ул.”3-ти март” № 2,  общ.Ловеч, 40 068/62 50 56
12 Монтана с.Орсоя,общ.Лом 50 0884/209431        GSM 0898/494 303;
13 Монтана с.Горна Вереница, ул.”Главна” № 67, общ.Монтана 42 09567/2231; 2239;2373
14 Пазарджик с.Щърково, общ.Лесичово 40 03516/23 14
15 Пловдив гр.Асеновград, ул.”Копринарска” № 12 40 0331/630 87; 621-31
16 Пловдив гр.Пловдив, бул.Цар.шосе” №106 80 032/62 44 03
17 Пловдив с.Езерово, общ.Първомай 40 03168/230
18 Разград с.Ловско, ул.”Стара планина” № 8,                 общ.Лозница 35 08475/33 48; 32 48
19 Русе гр.Русе, ул.”Белмекен” №16 и кв.Средна кула, ул.”Бачо Киро” №16 82 082/844 975,976
20 Силистра с.Айдемир, ж.к.”Север” №9, вх.А 130 08675/30 22;30 87;30 86
21 София-град гр.Банкя, ул.”Кн.Борис”№ 20,         Дом за военноинвалиди „Елена и Никола Иванови” 51 02/997 70 42; 9977026
22 Стара Загора гр.Ст.Загора, ул.”Хан Аспарух”№ 46 211 042/604741 605 436;        604-937;605110
31.07.2012 г.

Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

Етикети .