Skip to contentДопълнителен платен годишен отпуск медицински персонал

1.Лекари, лекари по дентална медицина, магистър-фармацевти и висш

немедицински персонал, работещи в лечебни и здравни заведения и домове

за медико–социални грижи и участващи в лечебно–диагностичния процес;

Служители, работещи в лаборатории и домове за медико–социални грижи.-12 дни

2.Лекари, работещи в хирургически и акушеро–гинекологични отделения,клиники по анестезиология и интензивно лечение;

Медицински персонал в Центровете за спешна медицинска помощ;

Служители в заразни, инфекциозни отделения и кабинети, работещи в

непосредствен контакт с пациентите;

Служители в онкологични отделения и кабинети, работещи в непосредствен

контакт с пациентите;

Медицински персонал в кожно–венерически отделения и кабинети;

Медицински персонал в патолого-анатомични, съдебно–медицински отделения, просекторни зали и морги.-15 раб. дни

3.Служители на центрове за психично здраве, психиатрични лечебни заведения, психиатрични отделения, работещи в непосредствен контакт с

психично болни;

Медицински персонал, работещ в отделения и кабинети за физиотерапия с

апаратура, генерираща електромагнитни и лазерни лъчения;

Медицински и немедицински персонал, изпълняващ трудовите си

задължения в условията на спешност (не по – малко от половината от

законоустановено работно време).-18 раб. дни

4.Медицински специалисти, работещи в лечебни и здравни заведения, заети в

лечебно–диагностичния процес;

Специалисти, поддържащи медицинска техника и апаратура;

Работещи с опитни заразени животни /вивариуми/.-8 раб. дни

5.Дезинфектори и дезинсектори;

Работещи в аптеки, фармацевтични складове, галено–фасовъчни

лаборатории и стерилизационни.-10  раб.дни

6.Медицински специалисти, работещи в операционни, отделения за

реанимация и интензивна терапия;

Медицински персонал, работещ в отделения за хемодиализа;

Медицински персонал, работещ в сероводородните, серните,

радиоактивните и калолечебните бани;

Медицински персонал, работещ в Детски ясли, Детски градини и училища;

Рехабилитатори, зъботехници, оптици;

Медицински персонал и служители в РЗИ, извършващи пряко и непряко

противоепидемичен, здравен и лабораторен контрол;

Шофьори на санитарни автомобили.- 12 раб. дни

7. Медицински и немедицински персонал, работещ в среда с йонизиращи

лъчения.-22 раб. дни

Публикувано в Договори, Указания.

Етикети , , , .