Skip to contentДопълнително задължително пенсионно осигуряване

Вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване е част от задължителните социални осигуровки. По закон, от заплатата на осигуряващите се в универсален пенсионен фонд лица се отделят средства за бъдещата им пенсия, които се превеждат в Националната агенция по приходите (НАП) и оттам по лична осигурителна партида в съответния фонд на избрано от тях пенсионнoосигурително дружество. Осигурителните вноски за лицата, работещи при условията на Іва и ІІра категория труд (професионален пенсионен фонд), се поемат изцяло от работодателя.

Осигуряването във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване няма задължителен характер. Всяко лице, навършило 16 години, може да се осигурява или да бъде осигурявано в доброволен пенсионен фонд. Вноските могат да бъдат индивидуални, работодателски или в полза на трето лице, като няма изисквания за размера и периодичността им.
С регистрирането на първия трудов договор започва допълнително задължително пенсионно осигуряване за втора пенсия в универсален пенсионен фонд (УПФ – за всички, родени след 1959 г.) и/или професионален пенсионен фонд (ППФ – за работещите при условията на I-ва или II-ра категория труд). За започващите първа работа  е дадена една година, в рамките на която да заявят волята си. Ако не го направят, партидите им автоматично отиват в държавното обществено осигуряване. Също така за времето, в което вече се осигуряват, но не е изтекла годината и те не са посочили частен фонд, вноските  ще отиват в НОИ. За родените след 31 декември 1959 г., осигуряващи се досега за задължително допълнително осигуряване в универсален частен фонд, ако не подадат специална декларация, партидата остава в частния фонд. От Националната агенция за приходите дадоха указание на своите дирекции да разрешават местенето на вноските за втора пенсия от частен фонд към НОИ само веднъж.
Осигуреното лице може да подадете молба към Националния осигурителен институт (НОИ) за издаване на ПИК код, чрез който да направи справка на интернет-страницата на НОИ в кой пенсионен фонд постъпват осигуровките му и в какъв размер са те. Той може да се обърне за информация и към всяко едно от пенсионните дружества, за да разбере дали е техен клиент.

Пенсионното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето е служебно разпределено, е длъжно да му изпрати уведомително писмо, непосредствено след разпределението.

До 31 май на всяка календарна година пенсионните дружества са длъжни да изпратят писмо на посочения от клиента адрес за кореспонденция с подробно годишно извлечение за периода 1 януари – 31 декември, т.е. всички движения (вноски, такси, удръжки и тегления) по личната осигурителна партида за цялата предходна календарна година.

От изключителна важност е пенсионното дружество да разполага с актуален адрес за кореспонденция с клиентите си, на който да може да изпрати цялата информация за осигурителната им партида.

Ако лицето е служебно разпределено в едно от съществуващите пенсионни дружества в страната, то актуалните му данни трябва да се предоставят от Националната агенция по приходите.

Ако лицето само е избрало пенсионния си фонд, то в момента на подписване на договор с пенсионното дружество той предоставя своите лични данни с цел компанията да може да го информира за движението на средствата по осигурителната му партида.

Изборът на пенсионен фонд е личен. Размерът на вноската за универсален пенсионен фонд (УПФ) се определя ежегодно в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Сега размерът е определен на 5% (без промяна спрямо 2008 г.), от които 2,8% са за сметка на работодателя, а останалите 2,2% – за сметка на осигуреното лице (в случай че лицето работи на трудов договор).  Тези средства се натрупват и служат за:
1. лична пенсия за старост – за определен срок;
2. лична пенсия за инвалидност – за определен срок;
3. наследствена пенсия за определен срок на:

а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
б) ползващите лица.

4. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях на осигурено лице;
5. еднократно или разсрочено изплащане на средства на:

а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
б) ползващите лица.

Самоосигуряващите се лица внасят осигуровките за универсален пенсионен фонд (5%) изцяло за своя сметка За държавните служители осигурителните вноски се поемат от работодателя (държавата).

Вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване е част от задължителните социални осигуровки. Работодателите удържат всички осигурителни вноски и ги превеждат към Националната агенция по приходите (НАП). Агенцията, от своя страна, извършва преводи към пенсионните дружества с персонифицирана информация (на кое лице каква сума да постъпи в осигурителната партида).

За да   смени пенсионния фонд клиентът трябва да се обърне към дружеството, в което иска да прехвърли партидата си или към негов осигурителен посредник. Необходимо е да попълни Заявление за промяна на участие, което се подава до пенсионната компания, управляваща фонда, в който желае да се прехвърли. Подписът на Заявлението за промяна на участие се удостоверява с нотариална заверка.
Фондът, от който лицето се прехвърля, удържа от осигурителната партида такса до 20 лева. Съществува възможност таксата за прехвърляне да се заплати по банков път, като лицето отбележи това в Заявлението за промяна на участие.

Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

Етикети , , , .