Skip to contentДопълнително споразумение към трудов договор

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

за изменение на трудовото правоотношение

/ ……… г.

ЕГН ……………………………………………..

Днес ……….. 20… г., в. гр. ……………………..

1. ………………………………………………………….. (фирма), със седалище и адрес на управление ………………………………………………., регистрирано по ф.д. №………….. по описа на ……………….съд, дан. № ………….., БУЛСТАТ ………………………., представлявано от ………………………………; ЕГН………………, в качеството му на……………………………………………. (изпълнителен директор; управител)

и

2. ………………………………………………………….. (име), ЕГН ……………., местоживеене …………………………………………, л.к. №…………., издадена от МВР ………………., на …………….,

НА основание чл. 119, ал ……, от КТ, се споразумяха за следните изменения на трудовия договор, считано от ……….г.

1. За място на работа: …………………………………………
2. От длъжност на длъжност:………………………… (професия, специалност) с шифър: категория персонал:
3. За срок от …………………….,(неопределено време, изпитателен срок, извършване на определена работа, заместване на отсъстващ работник).
4. За работно време: ………….(пълно – 8ч., непълно или в определени дни)
5. За основното месечно (дневно) трудово възнаграждение в размер на …………. лв., което се изплаща на …….. число всеки месец.
6. За допълнителни възнаграждения:
А) за продължителна работа, с общ трудов стаж към момента: (…% за всяка прослужена година)
Б)
В)
Други условия

Настоящото допълнително споразумение се състави в два екземпляра и е неразделна част от трудов договор №……….. от ……..г.

Работодател: …………….
(подпис и печат)

Служител: ……………………

Настоящото допълнително споразумение и заверено уведомление от ТД на НОИ са връчени на Служителя на …………….

Служител: ………….                                 Работодател/упълномощен служител: ……………………

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Договори.

Етикети , , , .