Skip to contentДопълнително споразумение към трудов договор

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

…….-………/…………..………201….. г.

Днес……….201….г. в гр. ……………., на основание чл. 119 от Кодекса на труда, чл. 13, ал. 1, т. 4 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, във връзка с ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………. –…………………………, представляван от ръководителя му

………………………………………………………………………………………………………………………….

и ……………………………………………………………………………………………….

на длъжност ……………… ………… …………………………………. в …………………………………………………,

се споразумяха за следното изменение на трудовия договор ………………………..:

1. Работодателят възлага ……………………, а ……………………………………………………………………………. приема да изпълнява дейностите, ……………………………………………………………………………………………………………

2. Срокът за изпълнение на задълженията ……….. се определя от ……………………….. до ……………………………………………………………………………

3. Възнаграждението за извършената и приета работа се определя в размер на …………………. за ……………………………………….. включва/ не включва/ осигуровките за сметка на ………………………………………….

4. Отчитането на отработените ………………………………….. часове/ дни/ се извършва ежемесечно в срок до …………………. число на месеца, следващ месеца на отчитане на дейността.

5. Изплащането на договореното ………………. възнаграждение се извършва за сметка на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Допълнителното споразумение може да бъде прекратено преди изтичане на срока по т. 2 при ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра и е неделима част от трудов договор № ………………………

СЛУЖИТЕЛ:                                                                        ……………………………

РЪКОВОДИТЕЛ

Изготовил : ………………………………………………..

Проектът за споразумение е съгласуван с:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ/…………….……../ ……………………..

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ /………………… /……………………….

Подписан от двете страни екземпляр от настоящото споразумение е връчен на служителя на………………

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Длъжностни характеристики, Договори.

Етикети , .