Skip to contentДруги преподаватели

2359 Други преподаватели, н.д.

Тази единична група включва преподаватели, некласифицирани другаде в 23

Преподаватели , предоставящи частни уроци по предмети, различни от

чужди езици и изкуства и консултират ученици с образователна цел.

Другите преподаватели, н.д. изпълняват следните основни задачи:

•оценяват нивото на възможности на учениците, като им определят цели съобразно техните нужди;

•планират, изготвят и провеждат уроци и семинари за индивидуално и групово обучение;

•разработват и представят материали за теорията на предмета, който се изучава;

•преподават или провеждат практическо обучение по предмета, който се изучава;

•възлагат упражнения и определена работа в съответствие с възможностите, интересите и таланта на учениците;

•оценяват, съветват, критикуват и окуражават учениците;

•ревизират учебния план, съдържанието на курса, образователните материали и методи на обучение;

•подготвят ученици за изпити, оценяване или конкурси;

•съветват ученици относно образователни въпроси, например като избор на курсове и програми, график на часовете, корекции в училище, бягане от училище, учебни навици и кариерно планиране;

•съветват ученици с цел да им се помогне да преодолеят лични, социални или поведенчески проблеми, които се отразяват на тяхното образование;

•подготвят ученици за по нататъшно образование като ги окуражават да откриват нови възможности за обучение.

Примерни длъжности в единичната група:

–Учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета

–Учител, природоматематически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

–Педагогически съветник

Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .