Skip to contentДуховници и специалисти по религии

2636 Духовници и специалисти по религии

Духовниците и специалистите по религии прославят свещени традиции, практики и вярвания. Те провеждат религиозна служба, честват или ръководят церемонии на религиозната си вяра или вероизповедание, предоставят духовни или морални насоки и изпълняват други функции, свързани с практикуването на дадена религия.

Духовниците и специалистите по религии изпълняват следните основни задачи:

· прославят свещени традиции, практики и вярвания;

•провеждат религиозни служби, ритуали и церемонии;

•извършват различни административни и социални задължения,включително участие в комитети и срещи на религиозни организации;

•предоставят духовни и морални насоки в съответствие с изповядваната религия;

•проповядват религиозно учение в страната или в чужбина;

•изготвят религиозни проповеди и учения;

•организират и ръководят образователни курсове и религиозни образователни програми;

•консултират лица относно междуличностни, здравни, финансови и религиозни проблеми;

•планират и участват в специални събития като събори, конференции, семинари и уединения.

Примерни длъжности в единичната група:

–архиепископ

–Теолог

–Владика

–Равин

–имам

Не включва:

–Монах – 3413

3413 Религиозни служители

Религиозните служители осигуряват подпомагане на свещеници и религиозни общности, занимават се с религиозна работа, молитви и разпространение на религиозни учения, полагат усилия за подобряване бита чрез силата на вярата и духовно напътствие

Религиозните служители изпълняват следните основни задачи:

•занимават се с религиозна работа;

•проповядват и разпространяват религиозни учения;

•подпомагат обществени богослужения и религиозни ритуали;

•предоставят религиозно образование, духовно напътствие и нравствена подкрепа на отделни лица и общности;

•организират и участват в програми за осигуряване на храна, облекло и подслон за нуждаещите се;

•съветват общности и отделни лица по въпроси за правилно поведение и вяра за запазване и подобряване на бита.

Примерни длъжности в единичната група:

–енорийски работник

–Религиозен работник

–Монах

–Монахиня

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , , , .