Skip to contentД О Г О В О Р за квалификационно обучение на безработно лице в ДП”БГЦПО”

Д О Г О В О Р
за квалификационно обучение на безработно лице в ДП”БГЦПО”

Днес, ………………. 20… г. в гр. …………….на основание чл.30б, ал.1., т. 1. и чл………………..от ЗНЗ между страните:
Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро  по труда“ гр.  ……………………., представлявана от нейния директор……. ………………………………………….…………….…
и упълномощeно лице по чл.13, ал.3, т.3 от ЗФУКПС………….. …….…………………….
……………………………………………………………..наричана по-нататък “Възложител”
и……………………………………………………………..……………………………………………..…
регистриран/а в Дирекция “Бюро по труда” под № …………………………………….. съгласно установения в ЗНЗ ред, с адрес гр. /с./  ………………………………………..…. Л.К.№………..… изд. на ………………. от ………………..  ЕГН/ЛНЧ……………………….,
наричан/а по-нататък “Обучаван”, се сключи настоящия ДОГОВОР за следното:

1.    ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. Обучение за придобиване на …… степен на професионална квалификация по специалността: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
код по СППОО: ……………………….. по предоставения от ДП „БГЦПО” -клон…………………… учебен график, за периода от ….…. до …..…с цена ….… (……………………..…….) лв.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
2.1. Възложителят се задължава:
2.1.1. Да организира обучението за придобиване на степен на професионална квалификация.
2.2. Обучаваният се задължава:
2.2.1. Да посещава редовно курса на обучение /да има минимум 80 на сто присъствие на учебни занятия/ и да се яви на изпит при приключване на обучението.
2.2.2. Да сигнализира незабавно в ДБТ за настъпили промени в учебния процес.
2.2.3. Да уведоми ДБТ и ДП „БГЦПО” – клон……………………ако по своя инициатива прекрати участие в обучението.

3. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
3.1. Обучаваният, при неизпълнение на задълженията по т.2.2.1 дължи неустойка в размер на направените разходи по т.1.1., ведно с 5% върху тази сума.
3.2. Не се счита за неизпълнение на задълженията по т.2.2.1 неиздържан изпит; започването на работа по трудово или служебно правоотношение /за което представи съответен документ/, при работодател на несубсидирано работно място, както и случаите дадени в §1, т.26 от Допълнителните разпоредби на ЗНЗ.
Посочената сума е дължима в срок от 5 работни дни от изтичане на срока за изпълнение на задължението.

4. ОБЩИ УСЛОВИЯ
4.1. Дължимите средства за стипендия, транспорт се изплащат по безкасов път на обучаваното лице. В случай на ползвано общежитие, средствата за квартирни разходи се възстановят ДП „БГЦПО”.
4.2. Измененията на условията по настоящия договор се правят само с писмено споразумение между страните – анекс (допълнение към договора), през периода на действие на този договор.
4.3. Настоящият договор може да бъде прекратен при неизпълнение на задълженията на някоя от страните чрез едностранно волеизявление, което изправната страна по договора отправя до неизправната, в срок от 5 работни дни от получаването на волеизявлението.
4.4. Настоящият договор се прекратява и в случай на прекратяване на договора между ДБТ и ДП „БГЦПО” -клон…………………….
4.5. За всички неуредени от настоящия договор положения се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс и действащото българско законодателство
4.6. На основание чл. 117 от ГПК страните уговарят, че всички спорове по настоящия договор ще се разглеждат от съда, намиращ се в седалището на Възложителя.

Настоящият договор се съставя в три еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните, а третия – за Дирекция “Регионална служба по заетостта”      гр. ……………………………

Банкова сметка на ДРСЗ-гр………………..
…………..……………………………………….

За Възложител:                             Обучаван:

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”
Директор:.……………………….…                ……………………………
Упълномощено лице:……..…….                            /Подпис/

Подобни документи

Публикувано в Договори.

Етикети , .