Skip to contentД О Г О В О Р ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Д О Г О В О Р ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Днес, ………………………………..  година в гр./с. ……………………………………, между:

1. …………………………………………………………………………………., наричан по – долу за краткост „НАЕМОДАТЕЛ”  и

За физически лица

2. …………………………………………………………………………… ЕГН:. . . . . . . . . . . , лична карта №. . . . . . . . . . . . . . . издадена на . . . . . година от МВР-. . . . . . . . . . , с постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………………………., тел. за контакти …………………………………………………., действащ чрез пълномощника си ……………………………………………………………………………………………….., с ЕГН ……………………………., притежаващ ЛК №…………………,  издадена на …………………………. година от МВР – гр…………………………………………., упълномощен с нотариално заверено пълномощно рег. N …………………. от …………………………,  на нотариус …………………………………………………………………………. с рег.  N …………………… с район на действие – района на Районен съд – гр. …………………………., наричан по – долу за краткост „НАЕМАТЕЛ”,

За юридически лица

2. …………………………………………………………………………………., вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК………………………,Идент. № по ЗДДС: BG …………………. /попълва се за фирми, които имат регистрация по ЗДДС/, със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………………………………………………., представлявано от …………………………………………………………………. ЕГН:. . . . . . . . . . . , лична карта №. . . . . . . . . . . . . . . издадена на . . . . . година от МВР-. . . . . . . . . . , тел. за контакти ………………………………….., действащ чрез пълномощника си ……………………………………………………………………………………………….., с ЕГН ……………………………., притежаващ ЛК №…………………,  издадена на …………………………. година от МВР – гр…………………………………………., с нотариално заверено пълномощно рег. N …………………. от …………………………,  на нотариус …………………………………………………………………………. с рег.  N …………………… с район на действие – района на Районен съд – гр. …………………………., наричан по – долу за краткост „НАЕМАТЕЛ ”,

Страните се споразумяха за следното:

  1. I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) Наемодателят се съгласява да предостави на Наемателя за временно и възмездно ползване земеделска земя, с обща площ от ………………. дка /в случаите, при които имотите са в няколко землища, освен общата площ на всички имоти се посочва и общата площ на имотите за всяко едно землище/, а именно:

област община землище имот № кат. площ дка местност НТП

(2) Наемателят ще използва наетата земя за земеделско ползване.

ІІ.СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2 Договорът се сключва за срок от 1/една/ стопанска година считано от 01.10. 2011 г.  до 01.10.2012г.

ІII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НАЕТАТА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Чл.3 (1) Наемодателят предава наетата земя на Наемателя в състояние, което отговаря на ползването й по настоящия договор. Към датата на подписване на настоящия договор Наемателят е въведен от Наемодателя във владение на имотите, описани в чл.1 от договора, като договорът има сила на приемо-предавателен протокол.

(2) Наемателят декларира, че е извършил оглед на имотите, описани в чл.1 от договора, че същите нямат недостатъци, които да ги правят негодни за ползване съгласно предвиденото в договора предназначение, че е запознат с имотите и нямам каквито и да е възражения по отношение на тяхното състояние.

(3) С подписването на настоящия договор страните се съгласяват, че имотите са предадени в надлежно състояние, което обстоятелство не може да се оспорва от Наемателя.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4 (1) Наемодателят има право да извършва действия за поддържане и запазване на отдадената под наем земя в състояние, съобразно нейното предназначение.

(2) Ако извършените от Наемодателят подобрения допринасят за нарастване на добивите от предмета на договора, то той има право да иска увеличаване на размера на наемното плащане.

Чл.5 (1) Наемодателят има право да получава договореното наемно плащане при условията и по реда на този договор, включително и като упълномощи друго лице да събира същото от негово име.

(2) Наемодателят има право по всяко време да извършва проверки за начина на ползването на наетата земя, както и да застрахова вземането си по настоящия договор.

Чл.6 Наемодателят не отговаря за недостатъците на земята, ако към момента на подписване на този договор Наемателят е знаел или е могъл да узнае за тяхното съществуване при обикновен преглед на предмета на договора.

Чл.7 Наемателят е длъжен да заплаща  на  Наемодателя уговорената наемна цена, при условията и по реда на настоящия договор.

Чл.8 (1) Наемателят е длъжен за своя сметка да извършва действия по текущото поддържане на наетата земя, свързано с обикновеното й ползване.

(2) Наемателят е длъжен да заплаща таксите и застраховките, свързани с ползването на наетия недвижим имот, както дължимите такива за  намиращите се в него вещи и добиви, а Наемодателят – данъците и таксите, свързани със собствеността на недвижимиа имот.

(3) Наемателят е длъжен за своя сметка да извършва действия по текущото поддържане на съоръжения и системи, които не са причислени към обекта, но обслужват същия – напоителни и отводнителни системи, ограждения и др.

Чл.9 (1) Наемателят е длъжен да използва наетата земя съгласно уговореното в чл.1, ал.2 от този договор предназначение, да полага грижата на добър стопанин, както и да не предприема действия, които биха довели до увреждане на наетата земя и да съблюдава установените санитарно-хигиенни, агротехнически, противопожарни и екологични норми при използването на същата. Наемателят е длъжен да търпи необходимите действия от страна на Наемодателя за поддържане, запазване и подобряване на предмета  на договора.

(2) Наемателят няма право да променя начина на трайно ползване на наетата земя по договора, да извършва подобрения в него, които биха довели до промяна в предназначението, както и да извършва строителни работи, за които се изисква разрешение за строеж, освен с предварително писмено съгласие на Наемодателя.

Чл.10 (1) Наемателят е длъжен да предупреждава писмено Наемодателя за посегателства върху наетите земи от страна на трети лица.

(2) Наемателят е длъжен незабавно да уведоми писмено Наемодателя за появили се недостатъци, за необходимостта от вземане на мерки за предпазване на предмета на договора от повреждане или унищожаване.

Чл.11 (1) При изтичане на срока на договора или при прекратяването му по вина на Наемателя, същия е длъжен да върне наетата земя в рамките на една седмица след изтичането на срока, респ. прекратяването, като земята следва да бъде почистена от растителни остатъци.

(2) При изрично искане от страна на Наемодателя при връщането на наетата земя се съставя подписан между страните протокол, удостоверяващ състоянието, в което се предава предмета на договора.

Чл.12 Наемателят е собственик на добивите от отдадената под наем земя от момента на отделянето им.

Чл.13 Наемателят няма право да преотдава под наем предмета на договора, да залага правата си по него или да ги прехвърля на трети лица, освен след изрично писмено съгласие на Наемодателя.

V. НАЕМНО ПЛАЩАНЕ

Чл.14(1) Наемателят се задължава да заплаща наемна цена за единица площ, която е равна на един декар, по следния начин:

1. За 2011/2012 година – …………….. лева за дка или общо от………………………;

2. Дължимите наемни плащания по т.1  се заплащат, както следва: 50% от общо дължимата сума се заплаща в срок до 31.03.2012г.; останалите 50% от общо дължимата сума се заплаща в срок до 01.10.2012г.

3. Дължимите суми може да се заплатят и авансово, преди настъпване на съответната падежна дата.

4 Дължимите наемни плащания се превеждат по банкова сметка на Наемодателят: ……………………………….

VІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15 Този договор може да бъде изменян и продължаван с анекс, сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните.

Чл.16 Договорът се прекратява: 1) с изтичане на срока, за който е сключен; 2) по взаимно съгласие на страните в писмена форма с нотариална заверка на подписите; 3) при отчуждаване на земеделската земя по съответния законен ред за неземеделски нужди; 4) с прекратяването на юридическите лица, страни по договора.

Чл.17 Наемодателят може едностранно да прекрати договора като даде подходящ срок за изпълнение на Наемателя при условие, че Наемателят използва наетата земя в нарушение на задълженията си по договора. В този случай Наемодателят може да търси обезщетение за нанесените вреди; Наемодателят може едностранно да прекрати договора и при неплащане на каквато и да е част от дължимата наемна вноска в уговорения между страните срок.

Чл. 18 След прекратяване на договора Наемателят е длъжен да върне незабавно наетата земя в състоянието, в което я е приел, като се отчита обикновеното изхабяване в резултат на ползването с грижата на добър стопанин. Ако Наемателят не върне предмета на договора, Наемодателят има право на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи за периода на задържането.

VIІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ

Чл.19 При забава на наемно плащане Наемателят дължи на Наемодателя законна лихва за забава върху дължимата сума за всеки ден на забавата до окончателното й изплащане.

Чл.20 В случай, че Наемателят не изпълнява задълженията си по настоящия договор, то той дължи на Наемодателят неустойка в размер на 500 лв. Плащането на  предвидената неустойка не освобождава наемателя от задължението му за плащане на наемната вноска, както и лихвите за забава върху дължимата сума за всеки ден на забавата до окончателното й изплащане.

VІІІ. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл.21(1) Всички уведомления и изявления по този договор се извършват писмено и се адресират до страната, до която са отправени на адреса на управление на Наемодателя, съответно на постоянния адрес на Наемателя – физическо лице или адреса на управление на Наемателя – юридическо лице, които адреси са посочени в настоящия договор.

(2) Страните се задължават при промяна на който и да е от посочените адреси да уведомят другата страна в 3 дневен срок от настъпването на промяната – в противен случай всички отправени на старите адреси съобщения ще се считат за редовно получени и ще обвързват страната, която не ги е получила.

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.22 За всички неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.23 Всички спорове, възникнали по време на изпълнението на този договор се решават по общия исков ред.

Този договор се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Наемодател: Наемател:

…………………….                                                       ……………………..

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Договори.

Етикети , , , , .