Skip to contentЕдноличен търговец

ТЪРГОВЕЦ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Определение

Чл. 56. Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната.

Ограничения

Чл. 57. Не може да бъде едноличен търговец лице, което:

1.  е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2.  (изм. – ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е невъзстановен в правата си несъстоятелен;

3.  (нова – ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е осъдено за банкрут.

Регистрация

Чл. 58. (1) Едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление, в което се посочват:

1.  името, местожителството, адресът на лицето и единният граждански номер;

2.  фирмата, под която ще се извършва дейността;

3.  седалището и адресът на управлението на дейността;

4.  предметът на дейност.

(2) Със заявлението се представя образец от подписа на търговеца и декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност.

(3) (Нова – ДВ, бр. 124 от 1997 г.) В регистъра се вписват данните по ал. 1.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 124 от 1997 г.) Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец.

Фирма на едноличния търговец

Чл. 59. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.

Прехвърляне на фирма

Чл. 60. (1) Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му.  Съгласието за прехвърлянето на фирмата трябва да бъде дадено съобразно чл. 15, ал. 1.

(2) Наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието, могат да запазят неговата фирма.

(3) В случаите по предходните алинеи към фирмата трябва да се добави името на новия собственик.

(4) Прехвърлянето се вписва в търговския регистър и се обнародва в „Държавен вестник“.

Заличаване от регистъра

Чл. 60а. (Нов – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър:

1.  при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина – по негова писмена молба до съда;

2.  при смъртта му – по писмена молба на наследниците;

  1. при поставянето му под запрещение – по писмена молба на настойника или попечителя.

Публикувано в Закони и правилници.

Етикети , , , .