Skip to contentЕлектронна платформа с информационна система за занимания по интереси

За учебната 2019-2020 година в електронната платформа  на адрес: http://class.mon.bg/ се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми:

– Национално финансиране и

Проект „Подкрепа за успех“.

Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет. Инструкцията е актуална за Националната програма за финансиране на занимания по интереси и заниманията по проект „Подкрепа за успех“.

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, могат да сформират само училищата, включени в Приложение 2 на заповед РД09-1092/11.04.2019 г. на Министъра /Вижте писмото на : http://www.amalipe.com/files/publications/9105-139.pdf

Учениците, включени в тези групи, не могат да участват в групи с Национално финансиране и обратно.

С промени в Наредбата за приобщаващото образование (обн., ДВ, бр.105 от 18.12.2018 г.) и в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование се въвеждат нови регламенти, свързани със заниманията по интереси и с финансирането им в държавните и общинските училища чрез осигуряване на целеви средства от държавния бюджет. Заниманията по интереси ще се организират в съответствие с желанието на родителите на учениците и на самите ученици, със спецификата на заниманията и с възможностите на училището съгласно процедура за организирането и провеждането им в училищата. Процедурата включва и функционирането на информационна система (електронна платформа), в която ще се регистрират предложенията за занимания по интереси от физически и юридически лица, както и от училищата, съобразно желанията на учениците.

Приложение

Информация

за училищата във връзка с информационната система (електронната платформа) за заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование

Изборът на занимания по интереси в училищата се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/.

В електронната платформа се публикува следната информация:

1. Предлагани занимания по интереси от училищата, от физически и от юридически лица;

2. Идентифицирани от училищата занимания по интереси въз основа на желанията на учениците.

Директорите на училищата е необходимо да създадат профил на ръководените от тях училища в електронната платформа като се регистрират с код по АДМИН. Регистрацията ще бъде отворена на 07.01.2019 г.

В същия срок – 07.01.2019 г., ще бъде отворена и регистрацията в електронната платформа за физически и юридически лица, предлагащи занимания по интереси, както и за регистрацията на представител на педагогическия съвет на училището.

Достъп до електронната платформа има само един представител на педагогическия съвет на училището, който е необходимо да одобри идентифицираните като търсени занимания по интереси от училището.

Директорите на училищата е необходимо да инициират процес по идентифициране на занимания по интереси, в които учениците желаят да бъдат включени – чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена от училището, и в срок до 21.01.2019 г. да публикуват тези занимания в електронната платформа.

Педагогическите съвети одобряват търсените занимания по интереси от училищата в срок до 28.01.2019 г.

Заниманията по интереси, които училищата предлагат и могат да провеждат, включвайки педагогическите специалисти и други специалисти, работещи в тях, се регистрират в електронната платформа от директора в срок до 28.01.2019 г.

В същия срок – 28.01.2019 г., физическите и юридическите лица регистрират в платформата предлаганите от тях занимания по интереси.

При регистрацията на занимание по интереси се попълва формуляр със следната информация:

1. Наименование и описание на дейността, тематична област и направление, специфични изисквания и място на предлагане;

2. Заявена готовност за провеждане на занимания – брой занимания седмично/месечно/годишно, продължителност на заниманията и период на провеждане;

3. Минимален и максимален брой на учениците в група, който е необходим и/или оптимален за провеждане на съответното занимание по интереси;

4. Данни за ръководителя на групата – професионален опит и/или професионална квалификация в областта на заниманията по интереси, и/или педагогическа правоспособност.

Подобни документи

Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , .