Граждански договор бланка


Граждански договорГраждански договор

22.09.2012 Бланки

Договор за услуги Днес, ……………………………………………….. (изписва се датата и годината с думи) в …….. (изписва се населеното място), между: …………………………………………………………………………………………………………. …. (изписва се номерът, видът и наименованието на фирмата ) с адрес за кореспонденция: ………………………………………………….., БУЛСТАТ ………………………….., представлявано от Директора …………………………………………………………………………………………………, наричан  по-долу в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга страна: …………………………………………………………………………………………………………. ……., [...]

Виж целия документ

граждански договор, Граждански договор бланка, Граждански договор за услуги,

Powered by WordPress. Designed by elogi.