ДЕКЛАРАЦИИ


Декларация за настаняване на дете по ЗЗДДекларация за настаняване на дете по ЗЗД

18.11.2011 Декларации

Декларация за даване на съгласие/несъгласие по чл. 24, ал. 3 I. Долуподписаният ……………….. ЕГН ………………………. дата на раждане …………………………………….. притежаващ л.к. № …………………… изд. на…………………………………………… от …………………………………………. постоянен адрес ……………….. Декларирам: 1. Получих от ДСП разяснения за същността и последиците от допускане на настаняването по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. 2. Декларирам, че доброволно се [...]

Виж целия документ

ДЕКЛАРАЦИИ, декларация за настаняване на дете в семейство, декларация по ЗЗД, настаняване на дете в приемно семейство, настаняване на дете в риск при роднини,

Декларация по чл.15 от Закона за ЗБУТДекларация по чл.15 от Закона за ЗБУТ

17.11.2011 Декларации

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1.  Наименование (инициали)   на предприятието, фирмата, организацията : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [...]

Виж целия документ

ДЕКЛАРАЦИИ, декларация по закона за здравословни и безопасни условия на труд, декларация по чл.15 от закона за ЗБУТ,

Декларация за трудова злополукаДекларация за трудова злополука

16.11.2011 Декларации

Декларация № ……………………. от ………………………..….г. (дд мм гггг) (Попълва се номерът, под който декларацията е вписана в регистъра на осигурителя) Информация, попълвана от служител в ТП на НОИ: Входящ № …………………………………………. от …………………………… г. (дд мм гггг) Досие № …………………………………………….. Попълването на всички полета в декларацията е задължително! Където има информация, дадена с квадратчета, вярното [...]

Виж целия документ

ДЕКЛАРАЦИИ, декларация за трудова злополука, трудови злополуки,

Декларация по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиДекларация по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

16.11.2011 Декларации

Приложение към чл. 12, т. 2 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси Долуподписаният(ната)………………………………………………… (трите имена) в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: …………………………………………………………………………………… (изписва се институцията и заеманата длъжност) ДЕКЛАРИРАМ, че: 1. Към датата на избирането /назначаването ми на [...]

Виж целия документ

ДЕКЛАРАЦИИ, декларация конфликт на интереси, конфликт на интереси, предотвратяване на конфликт на интереси,

Декларация при прехвърляне на собственост върху МПСДекларация при прехвърляне на собственост върху МПС

16.11.2011 Декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ (при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства ) ПО ЧЛ. 264, АЛ. 2 ОТ ДАНЪЧНО – ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Долуподписаният (та)……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (име ,презиме ,фамилия) л.к. №……………………….издадена от……………..на…………………….валидна до………………………. Постоянен адрес……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. (ЕГН, осигурителен номер, ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин) регистриран при ТД на НАП – .……………………………………………………………………………..… с адрес [...]

Виж целия документ

ДЕКЛАРАЦИИ, декларация при прехвърляне на собственост върху МПС, прехвърляне на моторно превозно средство, продажба на МПС,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.