деца със СОП


Рамка на индивидуална образователна програма на дете със специални образователни потребностиРамка на индивидуална образователна програма на дете със специални образователни потребности

14.11.2011 Без категория и заповеди

……….. ……….. ……….. (наименование на детската градина или училището, адрес) УТВЪРДИЛ ДИРЕКТОР: …………………………………….. (име и фамилия) РАМКА НА ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА НА ДЕТЕ ИЛИ УЧЕНИК СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ УЧЕБНА ………. / ………. Г. I. Идентифициране и основна информация 1. ………… (трите имена на детето/ученика) 2. Дата на раждане: ………………………….. Място на раждане: …………………………… Възраст: [...]

Виж целия документ

деца със СОП, индивидуална образователна програма на дете със специални образователни потребности,

Powered by WordPress. Designed by elogi.