деца със СОП


Рамка на индивидуална образователна програма на дете със специални образователни потребностиРамка на индивидуална образователна програма на дете със специални образователни потребности

14.11.2011 Без категория

……….. ……….. ……….. (наименование на детската градина или училището, адрес) УТВЪРДИЛ ДИРЕКТОР: …………………………………….. (име и фамилия) РАМКА НА ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА НА ДЕТЕ ИЛИ УЧЕНИК СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ УЧЕБНА ………. / ………. Г. I. Идентифициране и основна информация 1. ………… (трите имена на детето/ученика) 2. Дата на раждане: ………………………….. Място на раждане: …………………………… Възраст: [...]

Виж целия документ

деца със СОП, индивидуална образователна програма на дете със специални образователни потребности,

Powered by WordPress. Designed by elogi.