длъжностна характеристика на домакин


Длъжностна характеристика на  ДОМАКИН НА: СТОЛ, ОБЩЕЖИТИЕ, БАНЯ И ПЕРАЛНЯДлъжностна характеристика на ДОМАКИН НА: СТОЛ, ОБЩЕЖИТИЕ, БАНЯ И ПЕРАЛНЯ

24.06.2012 Длъжностни характеристики

413401 Длъжностна характеристика на  ДОМАКИН НА: СТОЛ, ОБЩЕЖИТИЕ, БАНЯ И ПЕРАЛНЯ I. Длъжностни задължения Характеристика на изпълняваната работа: проучва нуждите на поделението от стоково-материални ценности, инвентар, оборудване, вещево имущество, обзавеждане, канцеларски и други материали; оформя поръчки и организира закупуването им; раздава на потребителите по установения ред имущество, оборудване и т.н.; води на отчет и поддържа [...]

Виж целия документ

длъжностна характеристика на домакин, домакин на стол длъжностна характеристика, домакин общежитие длъжностна характеристика,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА    на ДОМАКИНДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ДОМАКИН

21.12.2011 Без категория и заповеди

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА    на ДОМАКИН Клас по НКПД: персонал зает с услуги на населението, Код по НКПД: 43213022 I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1. Образование: средно. 2. Необходими познания, свързани с: а) реда и изискванията за получаване, заприходяване и отпускане на стоки и материали; б) нормативните изисквания за първична счетоводна отчетност; в) номенклатурата и асортимента [...]

Виж целия документ

III, длъжностна характеристика на домакин,

Powered by WordPress. Designed by elogi.