Длъжностна характеристика на ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР


Длъжностна характеристика на ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛДлъжностна характеристика на ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

15.06.2012 Длъжностни характеристики

Длъжностна характеристика на ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ І. Длъжностни задължения. Характеристика на изпълняваната работа: помага на главния счетоводител при ръководството и организацията на финансовата дейност и го замества при отсъствие; отговаря за счетоводната отчетност и за повишаване ефективността и рентабилността чрез контрол за спазване на финансовата дисциплина и предотвратяване на злоупотреби в процеса на изразходване на [...]

Виж целия документ

Длъжностна характеристика на ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР, длъжностни характеристики на икономисти,

Длъжностна характеристика на  ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРДлъжностна характеристика на ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

14.06.2012 Длъжностни характеристики

:. 122305 Длъжностна характеристика на ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО… (ПОДЕЛЕНИЕ, КЛОН), ДИРЕКТОР ПО … (АД) I.Длъжностни задължения. Характеристика на изпълняваната работа: подпомага изпълнителния директор (директора) и го замества в съответствие с предоставените му пълномощия; ръководи цялостната производствена дейност на предприятието; ръководи развитието и внедряването на научно-техническия прогрес, на нови технологии, форми на организация и управление на [...]

Виж целия документ

длъжностна зам.директор поделение, Длъжностна характеристика на ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР,

Powered by WordPress. Designed by elogi.