ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСТРУКТОР ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСТРУКТОР ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ

01.01.2012 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСТРУКТОР ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ Код по НКПД: 22653002 Работно място: АДМИНИСТРАЦИЯ И КУХНЯ 2.Длъжностни задължения а/ Характеристика на работата: Контрол по приготвянето на храната на потребителите, настанени в ДСП. Изготвя две седмични менюта и се грижи за обезпечаването им с необходимите хранителни продукти. б/ Основни задължения: 1.Съставя две седмични менюта съвместно с [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОХРАНА НЕВЪОРЪЖЕНА-НОЩНАДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОХРАНА НЕВЪОРЪЖЕНА-НОЩНА

21.12.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОХРАНА НЕВЪОРЪЖЕНА-НОЩНА Клас по НКПД: нискоквалифицирани работници Код по НКПД: 54140014 I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА. 1. Образование – основно или средно общо. 2. Познаване на сигнално-охранителните системи и вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на влизане и излизане от обекта, и правилата за пожарна безопастност. 3. Професионален опит [...]

Виж целия документ

III, бланка характеристика, ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на нощен пазач, длъжностни характеристики,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на АГЕНТ-НЕДВИЖИМИ ИМОТИДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на АГЕНТ-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

21.12.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на АГЕНТ-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ КОД по НКПД: 3413 3001 КЛАС по НКПД: 3-Техници и други приложни специалисти 1.Изисквания за заемане на длъжността: • Образование- висше или средно образование; • Умения- компютърна грамотност; владеене на чужд език; • Опит в сферата на недвижимите имоти- да познава и анализира пазара на недвижими имоти; • Лични качества- [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на агент по недвижими имоти, длъжностни характеристики в бизнеса с имоти,

Длъжностна характеристика на главна медицинска сестраДлъжностна характеристика на главна медицинска сестра

15.12.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА Длъжност ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Наименование Главна медицинска сестра Код по НКПД 3231 6001 Структурно звено структурна единица териториално звено(посочвате звеното, към което териториално принадлежи длъжността, в случай че съществува териториално деление на дейността във Вашето болнично заведение) Подчиненост, връзки и взаимодествия Длъжността е подчинена на: Управителя на лечебното заведение Длъжността ръководи: Административно [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на главна медицинска сестра, длъжностни характеристики в здравеопазването,

Длъжностна характеристика на специалист по качествотоДлъжностна характеристика на специалист по качеството

11.12.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА За длъжността СПЕЦИАЛИСТ, КАЧЕСТВО Код по НКП: 34396027 I. Основни длъжностни задължения 1. Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол, контрол по спазване на управление на документи и записи, производствен контрол, управление на несъответстващ продукт, преглед на запитвания, оферти и договори. 2. Съхранява оригинали на документите от СПК – ригиналът на [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на специалист по качеството,

Длъжностна характеристика на начален учителДлъжностна характеристика на начален учител

04.12.2011 Длъжностни характеристики

ТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ Издадена от Министерство на образованието и науката юни 1998 г. Шифър: 2331 3311 I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Предназначение и сфера на действие на длъжностната характеристика Настоящата длъжностна характеристика описва функциите на началния учител и определя сферата на неговите компетенции като участник в образователния процес и на страна в [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на начален учител, начален учител-длъжностна характеристика,

Длъжностна характеристика на учител в детска градинаДлъжностна характеристика на учител в детска градина

04.12.2011 Длъжностни характеристики

ТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТ УЧИТЕЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА Издадена от Министерство на образованието и науката юни 1998 г. Шифър: 2341 3321 I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Предназначение и сфера на действие на длъжностната характеристика Настоящата длъжностна характеристика описва функциите на учител в детската градина и определя сферата на компетенции като участник в образователния процес и [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на учител-старши, учител в детска градина-длъжностна характеристика,

Длъжностна характеристика на директор на общинско училищеДлъжностна характеристика на директор на общинско училище

04.12.2011 Длъжностни характеристики

РАМКОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ Утвърдена от министъра на образованието и науката 19.12.2003 г. I. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА Директорът на общинско училище планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност  в училището. II. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ [...]

Виж целия документ

директор на училище-длъжностна характеристика, ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на директор на общинско училище,

Длъжностна характеристика-структураДлъжностна характеристика-структура

02.12.2011 Длъжностни характеристики

СТРУКТУРА  НА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА Наименование на длъжността Код по НКПД Структурно/териториално звено, в което тя се намира ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ На кого е подчинена длъжността; С кои други длъжности във фирмата си взаимодеиства С [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика-структура, дъжностна характеристика-образец,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРТИЕРДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРТИЕР

15.11.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА  ХАРАКТЕРИСТИКА За  длъжността ПОРТИЕР Клас по НКП:нискоквалифицирани работници Код по НКП: 9141 I. ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА. 1. Образование – основно или средно общо. 2. Познаване на сигнално-охранителните системи и вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на влизане и излизане от обекта, и правилата за пожарна безопастност. 3. Професионален опит – [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на портиер,

Длъжностна характеристика бояджия и тапетаджияДлъжностна характеристика бояджия и тапетаджия

15.11.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА  ХАРАКТЕРИСТИКА За  длъжността СТРОИТЕЛЕН БОЯДЖИЯ И ТАПЕТАДЖИЯ Клас по НКП: квалифицирани работници Код по НКП: 7141 I. ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА. 1.Образование – средно общо или средно-специално, завършили курс и придобили квалификационна група по дадената специалност. 2.Професионален опит – над една година трудов стаж . 3.Лични качества – добро физическо и психическо здраве, [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на бояджия, длъжностна характеристика на тапетаджия,

Длъжностна характеристика снабдителДлъжностна характеристика снабдител

15.11.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА  ХАРАКТЕРИСТИКА За  длъжността СНАБДИТЕЛ Клас по НКП: помощен персонал Код по НКП: 4133 I. ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА. 1. Образование – средно специално (техническо или икономическо). 2. Познания относно: – стандартите и ценовите равнища на закупуване на стоки и материали; – реда и условията за транспортиране на стоките и материалите; – изискванията за [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА-СНАБДИТЕЛ,

Длъжностна характеристика-корпоративен секретарДлъжностна характеристика-корпоративен секретар

15.11.2011 Длъжностни характеристики

Образец на длъжностна характеристика на корпоративния секретар на дружеството във връзка с корпоративното управление: Институт на дипломираните секретари и администратори (ИДСА) (Великобритания) Да осигурява гладко протичане на дейностите на управителния орган и на комитетите към него, като помага на председателя при определянето на дневния ред, изготвя материали и ги представя на управителния орган и комитетите [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика-корпоративен секретар,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА  ХИГИЕНИСТДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА ХИГИЕНИСТ

15.11.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА ХИГИЕНИСТ Клас по  НКПД: персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната Код по НКПД: 51321016 I.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1.Извършва почистване на под, врати, мебели и прозорци на работни, производствени, битови и сервизни помещения, както и общите части към тях. 2.Почиства и полива растенията, изключва уредите и съоръженията след приключване [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на хигиенист,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА  РАБОТНИК В КУХНЯДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА РАБОТНИК В КУХНЯ

15.11.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА РАБОТНИК В КУХНЯ Клас по  НКП: нискоквалифицирани работници                               Код по НКП:9133 I.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1.Доставя продукти от склада в кухненското помещение. 2.Измива почиства и нарязва ръчно или машинно продуктите. 3.Събира и изнася отпадъците и амбалажа. 4.Почиства и поддържа кухненския блок. 5.Поддържа изискваната хигиена на работното място съгласно санитарните изисквания. 6.Изпълнява и [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на работник в кухня,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА  ПРОДАВАЧДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА ПРОДАВАЧ

15.11.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА ПРОДАВАЧ Клас по  НКП:персонал, зает с услуги  на                                       Код по НКП:5221 населениевто,охрана и търговия I.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1.Поддържа търговски вид на работното си място. 2.Посреща и обслужва клиенти, като ги консултира за качеството на стоките. 3.Приема парични суми, връща ресто и издава касови бележки и фактури. 4.Аранжира стоките на работното си [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на продавач на хранителни стоки,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА  НА ДЛЪЖНОСТТА  СЕРВИТЬОРДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА СЕРВИТЬОР

15.11.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА СЕРВИТЬОР Клас по  НКП: персонал, зает с услуги  на                                 Код по НКП:51232005 населениевто,охрана и търговия I.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1.Обслужва определения му район и оказва съдействие при по-голямо натоварване на колегите. 2.Осугурява качество и бързина на обслужване. 3. Поддържа хигиената в определения му район. 4.Сервира и отсервира при спазване на технологичните правила [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на сервитьор,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА  БАРМАНДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА БАРМАН

15.11.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА БАРМАН Клас по  НКП:персонал, зает с услуги  на                                       Код по НКП:5124 населениевто,охрана и търговия I.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1.Разлива напитки и приготвя мелби и коктейли. 2.Работи с кафе-машината и другото оборудване на бара. 3.Измива  и полира посудата, издавана от бара. 4.Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място съгласно санитарните изисквания. 5.Спазва санитарно-хигиенните [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на барман,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА  САЛОНЕН УПРАВИТЕЛДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ

15.11.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Клас по  НКП:персонал, зает с услуги  на                                       Код по НКП:5122 населениевто,охрана и търговия I.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1.Организира посрещането, настаняването, обслужването и изпращането на клиентите на заведението. 2.Съставя съвместно с управителя график за работата на сервитьорите и следи за изпълнението му. 3.Осигурява разпределението на сервитьорите по райони. 4.Контролира работата на [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на салонен управител,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА  ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА СНАБДЯВАНЕТОДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА СНАБДЯВАНЕТО

15.11.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА СНАБДЯВАНЕТО Клас по  НКП:помощен персонал                                                        Код по НКП:4133 I.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1.Организира снабдяването на стоки и материали съобразно утвърдените графици и заявки. 2.Оформя документите за снабдяване и експедиция на стоките и материалите. 3.Осигурява транспортирането на стоките и материалите. 4.Контролира товарните работи на стоките и материалите, и [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на помощен персонал по снабдяването,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.