ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР


Трудов договор по чл.110 от КТТрудов договор по чл.110 от КТ

02.07.2012 Договори

ТРУДОВ   ДОГОВОР № ………………./………201…г. Днес …………. г. в гр. …………………….на основание чл. 110 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и подадено заявление се сключи настоящия трудов договор между ……………………………………….., представлявано от директора му хххх, наричан по-нататък работодател И ххх – наричан работник ЕГН ЗА СЛЕДНОТО: 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, [...]

Виж целия документ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР, Трудов договор по чл.110 от КТ,

Допълнителен трудов договор при същия работодателДопълнителен трудов договор при същия работодател

16.11.2011 Договори

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА РАБОТА ПРИ СЪЩИЯ РАБОТОДАТЕЛ (за вътрешно съвместителство) Днес, …………………………. 20……… г., между ………………………………………………………… представлявана от наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и ………………………………………………………… …………….. л.п..с…, № ………………., ЕГН ……………, наричан(а) РАБОТНИК, от друга страна, на основание чл. 110 КТ се сключи настоящият трудов договор за следното: Чл. 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ [...]

Виж целия документ

вътрешно съвместителство, договор за вътрешно съвместителство, ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР, допълнителен трудов договор при същия работодател,

Допълнителен трудов договорДопълнителен трудов договор

16.11.2011 Договори

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР Днес, ……………………….. 20……….. г., между ……………………………………. ……………………………………………………….., представлявана от ………………………………………………………… наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и ……………………………………………………….. ………………. л.п. …, № …………, ЕГН ……………, наричан СЛУЖИТЕЛ (РАБОТНИК/, от друга страна, на основание чл. 111 от Кодекса на труда се сключи настоящият трудов договор за следното: 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а СЛУЖИТЕЛЯТ приема да [...]

Виж целия документ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР, трудов договор,

Powered by WordPress. Designed by elogi.