заявление за занималня


Заявление за записване в ПИГ/занималняЗаявление за записване в ПИГ/занималня

20.08.2012 Бланки

До  Директора на  ………………………… гр./с/………………………………………. ЗАЯВЛЕНИЕ от ………………………………………………………… /име,презиме,фамилия на родителя/ Адрес:………………………………………..,GSM………………….. Г-жо/Г-н/ Директор, Моля, синът /дъщеря/  ми……………………………………………………… ЕГН………………………………………….. Ученик/чка в…………. клас през учебната 20…/20…..г. да бъде записан/а и посещава заниманията  в полуинтерна група. Дата :……………                                 Подпис :………… Гр………………….

Виж целия документ

заявление за занималня, Заявление за записване в ПИГ, заявление от родител за полуинтернатна група,

Powered by WordPress. Designed by elogi.