заявление


Заявление за отпускане на пенсияЗаявление за отпускане на пенсия

02.12.2011 Молби и заявления

Обр. УП-1 …………………………………… /предприятие, учреждение или организация/ гр./с./……………………..тел. №…….… Изх. №………………………… 20..… г. В РУСО/СУСО/ Вх. № …………………….……. 20..… г. ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР До Директора на РАЙОННО /СТОЛИЧНО/ УПРАВЛЕНИЕ “сОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” /Дирекция “ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ”/ гр. ……………………………………. З А Я В Л Е Н И Е От………………………………………………………………………………………………………………………………… Постоянен/настоящ адрес гр./с./….…………….…ул./обл./………………….…………№……. пощ.код роден/а/ ……………..……19….. [...]

Виж целия документ

заявление, заявление за отпускане на пенсия, обр.УП1,

Заявление за промяна обстоятелстваЗаявление за промяна обстоятелства

01.12.2011 Молби и заявления

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ http://www.tourism.government.bg/bg/tourism_politic.php?menuid=51&id=29 1.      Вх. № ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ КМ  КМЕТА НА ОБЩИНА _______________________ З А Я В Л Е Н И Е за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър 2.1.  От (име, презиме, фамилия – собственик, изпълнителен директор, управител) 2.2.  Представител [...]

Виж целия документ

заявление, заявление за промяна на обстоятелствата в туристическият бизнес,

Заявление за вписване на сграда в регистъраЗаявление за вписване на сграда в регистъра

01.12.2011 Молби и заявления

Наредба № 3 от 17 юни 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=7&id=372 Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 Изх. № ………………./………………20 …г. ДО КМЕТА НА ОБЩИНА (РАЙОН) …………………………………………………. З А Я В Л Е Н И Е от ……… председател на управителен [...]

Виж целия документ

етажна собственост-заявление за вписване, заявление, заявление за вписване на сграда в регистъра,

Заявление за достъп до обществена информацияЗаявление за достъп до обществена информация

30.11.2011 Молби и заявления

ДО ……………………………… ………………………………. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ от …………………………………………………………..……………………..……..…… трите имена на лицето подаващо заявлението и наименованието на ЮЛ, от чието име се подава заявлението …………………………………………………………..……………………..……..…….. адрес: …………………………………………..………..…………………..………..…….. телефон ..………..……….………..………..…………………………………………………………….. заявлението ако желаете,може да посочите телефонен номер за връзка УВАЖАЕМА/и/ ГОСПОЖО/Господин /ПРЕДСЕДАТЕЛ, На основание Закона за достъп до обществена информация моля, да ми [...]

Виж целия документ

достъп до информация, заявление, заявление за достъп до информация,

Заявление за кандидатстване в лицея за изучаване на италиански език и култураЗаявление за кандидатстване в лицея за изучаване на италиански език и култура

27.11.2011 Молби и заявления

До Директора на НУКК с Лицей за изучаване на  италиански език и култура ЗАЯВЛЕНИЕ От ……………………………………. ЕГН ……………….. (трите имена на кандидата) адрес ………………………………….. тел: ……………….. Господин (Госпожо) директор, Моля да участвам в приемната процедура за приемане в VIII клас на Лицея за изучаване на италиански език и култура за профилите: 1. …………………………………………………….. 2. …………………………………………………….. [...]

Виж целия документ

заявление, заявление за кандидатстване в италианския лицей, италиански лицей,

Заявление за приемане в осми клас на НУКК с лицейЗаявление за приемане в осми клас на НУКК с лицей

27.11.2011 Молби и заявления

До Директора на НУКК с Лицей за изучаване на италиански език и култура ЗАЯВЛЕНИЕ От …………………………………. ЕГН …………………… (трите имена на кандидата) адрес …………………………………. тел.: ………………… Господин (Госпожо) Директор, Моля да участвам в приемната процедура за приемане в VIII клас на Лицея за изучаване на италиански език и култура за профилите: 1. ……………….. 2. ……………….. [...]

Виж целия документ

заявление, заявление за приемане в осми клас в НУКК с лицей, НУКК с италиански лицей,

Заявление за кандидатстване в Националния комплекс по култура с италиански лицейЗаявление за кандидатстване в Националния комплекс по култура с италиански лицей

27.11.2011 Молби и заявления

До Директора на Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура ТУК З А Я В Л Е Н И Е от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [...]

Виж целия документ

заявление, заявление за кандидатстване в Националния комплекс по култура с италиански лицей, кандидатстване в националния комплекс по култура,

Заявление за полагане на изпити за кандидатстване в училище по изкустватаЗаявление за полагане на изпити за кандидатстване в училище по изкуствата

27.11.2011 Молби и заявления

ДО ДИРЕКТОРА НА …………………………. ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидати до VII клас от…………………………………………………………………… (трите имена на майката) и от…………………………………………………………………. (трите имена на бащата) адрес:……………………………………………………………….., тел.: ……………………………………………………………….. ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР, Молим синът (дъщеря) ни ………………………………………………., роден(а) на………………………………………………………….., ЕГН…………………………………………………………………., да бъде допуснат(а) до приемни изпити за постъпване в …………… клас за специалност ………………………………………………………….. ……………………… по: 1……………………………………………………………………; 2……………………………………………………………………. Прилагаме следните [...]

Виж целия документ

заявление, кандидатстване в училище по изкуствата, училища по изкуствата,

Заявление за кандидатстване след седми клас в училище по изкустватаЗаявление за кандидатстване след седми клас в училище по изкуствата

27.11.2011 Молби и заявления

ДО ДИРЕКТОРА НА …………………………. ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидати след VII клас от………………………………….., ЕГН ……………………….., ………(трите имена на кандидата) адрес:……………………………..тел.: ………………………….. ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР, Моля да бъда допуснат до приемни изпити за постъпване в ………………….. клас по професии и специалности, подредени по реда на желанията ми, както следва: 1. ………………………………………………………………….; 2. ………………………………………………………………….; 3. ………………………………………………………………….; 4. ………………………………………………………………….; 5. [...]

Виж целия документ

заявление, заявление за кандидатстване след 7 клас в училище по изкуствата, училища по изкуствата,

Заявление за избор на лекар/екип/Заявление за избор на лекар/екип/

21.11.2011 Молби и заявления

Образец на заявление за избор на лекар/екип от медицински специалисти Уважаеми …………. (управител/изпълнителен директор на болницата) Желая да се възползвам от възможността, обявена от повереното Ви лечебно заведение, за избор на лекар/екип от медицински специалисти (вярното се подчертава) и да заявя, че предпочитам извършването на …………. (посочва се конкретната интервенция или друга специфична част от [...]

Виж целия документ

заявление, заявление за избор на лекар, избор на екип в болница, образец на заявление за избор на лекар или екип,

Заявление за лицензиране на оценител на земеделски земиЗаявление за лицензиране на оценител на земеделски земи

18.11.2011 Молби и заявления

ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ И АГРАРНАТА РЕФОРМА ГУ „ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ“ ЗАЯВЛЕНИЕ за лицензиране на оценител на земеделски земи Заявител…………………………ЕГН ……………. (име: собствено, бащино, фамилно) Гражданство……………………………………………………………………………………… Местожителство……………………………………………………………………………….. Местопребиваване……………………………………………………… (гр. (с.), адрес) Телефон………………………………………………………………………. Специалност……………………………………………………………………………. Трудов стаж по специалността…………………………………. Моля да ми бъде издаден лиценз по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на оценители на [...]

Виж целия документ

заявление, заявление за лицензиране на оценител на земеделски земи,

Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна картаЗаявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта

18.11.2011 Молби и заявления

НАРЕДБА № 14 ОТ 19 АПРИЛ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ http://www.lex.bg/bg/laws/ Приложение № 2 към чл. 20, ал. 1 Е-формуляр ДО ДИРЕКТОРА НА РЗОК – гр. ………………… ЗАЯВЛЕНИЕ от ……………………………………ЕГН (ЕНЧ) ………………… в качеството на: здравноосигуреното [...]

Виж целия документ

Е109, Е112, Е120, Е121, заявление,

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на лиценз  за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република БългарияЗ А Я В Л Е Н И Е за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

15.11.2011 Молби и заявления

ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА ОО „КД – ДАИ“ Гр…………….. З А Я В Л Е Н И Е за издаване на лиценз от ……………………………………………………………………………………………………….., (трите имена) управител на фирма …………………………………………………………………………………………………………………………………………….., с адрес гр./с. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Код по БУЛСТАТ ………………………………………………………………………………………… Господин Министър, Моля да ми бъде издаден лиценз за извършване [...]

Виж целия документ

заявление, превоз на пътници и товари-заявление за издаване на лиценз,

Заявление за издаване на свидетелство за съдимостЗаявление за издаване на свидетелство за съдимост

14.11.2011 Молби и заявления

______________________________________________________________ Образец 1 ЕГН:…………………………………                             До Председателя на Районен съд гр…………………………………………… ЗАЯВЛЕНИЕ От  ………………………………………………………………………………………………………….. роден(а) на …………………………..г. в гр.(с.)…………………………………………………… окръг ………………………………….., живущ(а) в гр.(с.)……………………………………… ул. …………………………………………………………………………………………, №…………… Гражданство: ………………………………………………………………………………………….. Баща: ………………………………………………………………………………………………………. /трите имена/ Майка:  ……………………………………………………………………………………………………. / трите имена/ Моля да ми се издаде свидетелство за съдимост, което  ми е  необходимо за: ………………………………………………………………………………………………………………… (целта за която е [...]

Виж целия документ

заявление, заявление за издаване на свидетелство за съдимост, молба за издаване на свидетелство за съдимост-образец,

Заявление за записване на ученик в ново училищеЗаявление за записване на ученик в ново училище

14.11.2011 Молби и заявления

До Директора на …………………………… З А Я В Л Е Н И Е от ……………………………………………………………………………………………………………. ЕГН: ……………………………………….. Адрес: …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….. Тел: ……………………………………….., GSM: …………………………………………………… Господин Директор, Моля синът /дъщеря/ ми ………………………………………………………………… с ЕГН: …………………………………., роден/а/ в гр. ………………………………………….. адрес: ……………………………………………………………………………………………………… да бъде записан /а/  ……………………………………… на повереното Ви училище. Към заявлението прилагам следните документи: Удостоверение [...]

Виж целия документ

записване на първокласник, заявление, заявление за записване на ученик,

Заявление за записване на ученик в първи класЗаявление за записване на ученик в първи клас

14.11.2011 Молби и заявления

До Директора на ………………………… З А Я В Л Е Н И Е от …………………………………………………………………………………………………………… ЕГН: ……………………………………………….. Адрес: …………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….. Тел: ………………………………………, GSM: …………………………………………………….. Господин Директор, Моля синът /дъщеря/ ми ……………………………………………………………….. С ЕГН: …………………………………., роден/а/ в гр. …………………………………………. Адрес: ……………………………………………………………………………………………………. Да бъде приет/а/ за ученик/чка/ в ПЪРВИ КЛАС на повереното Ви училище в паралелка: 1. [...]

Виж целия документ

записване на първокласник, заявление, заявление за записване ученик в първи клас,

Заявление за прием в детски заведенияЗаявление за прием в детски заведения

14.11.2011 Молби и заявления

Приложение №1 ДО ДИРЕКТОРА НА……………………………….. ГР.(КВ.)(С.)………………… ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в детски заведения на територията на ОБЩИНА БУРГАС – 2011 г. I.ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ ( родител / настойник / ) От: (трите имена) Адрес: (постоянен адрес по лична карта на един от родителите,или адресна карта по настоящ адрес) Град, Област ……………………………..……….. ул. ………………………………………….. ….№ ……….. [...]

Виж целия документ

записване в детска градина, записване на дете в детско заведение, заявление, заявление за прие в детски заведения,

Заявление за финансиране на проект за защита от домашно насилиеЗаявление за финансиране на проект за защита от домашно насилие

12.11.2011 Молби и заявления

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ № …………/…………… г. 1. Информация за кандидата. А. Кандидат: ……………….. Адрес; телефон/факс; електронна поща; интернет страница ……………….. Съдебна регистрация (номер и дата на съдебното решение), БУЛСТАТ ……………….. Лице за контакт ……………….. Адрес за кореспонденция; телефон/факс и електронна поща ……………….. Б. Представяне на проекти, в които организацията е осъществила дейности през последните [...]

Виж целия документ

заявление, заявление за финансиране на проект за защита от домашно насилие,

Заявление за подновяване на лиценз за социални услуги за децаЗаявление за подновяване на лиценз за социални услуги за деца

12.11.2011 Молби и заявления

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ от ……………….. (пълно наименование) регистрирано ……………….. (акт за регистрация) седалище и адрес на управление: ……………….. телефон: ……………….. факс: ……………….. данъчен номер: ……………….. БУЛСТАТ: ……………….. юридическото лице се представлява от: ……………….. Желая да ми бъде подновен лиценз № …………………………. за предоставяне на социални услуги за деца, [...]

Виж целия документ

завление за подновяване на лиценз, заявление, заявление за подновяване на лиценз за социални услуги за деца,

Заявление за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за децаЗаявление за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца

12.11.2011 Молби и заявления

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ от ……………….. (пълно наименование) регистрирано ……………….. (акт за регистрация) седалище и адрес на управление: ……………….. телефон: ……………….. факс: ……………….. данъчен номер: ……………….. БУЛСТАТ/ЕИК: ……………….. юридическото лице се представлява от: ……………….. Моля да ми бъде издаден лиценз за предоставяне на социални услуги за деца а именно [...]

Виж целия документ

заявление, заявление за издаване на лиценз, заявление за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, заявление към национална агенция закрила детето,

Powered by WordPress. Designed by elogi.