заявление


Заявление за приемане в общежитиеЗаявление за приемане в общежитие

18.12.2013 Бланки

З А Я В Л Е Н И Е От……………………………………………………………………………………………………………….. /Име,презиме, фамилия на ученика/ ЕГН Пол……………              Месторождение:              гр. /с…………………………………………………….. Адрес  гр./с         …………ул…………………………………………………………………№………………… Телефон за връзка  с ученика  ………………………… Баща…………………………………………………………………………………………………………………….. Месторабота и длъжност…………………………………………………………..тел…………………………. Майка………………………………………………………………………………………………………………….. Месторабота и длъжност………………………………………………………………..тел………………. Настойник…………………………………………………………………………………………………………………Местора бота и длъжност…………………………………………………………………тел…………….. Личен лекар ……………………………………………………………………………………. тел…………….. Уважаеми г-н Директор, Желая да бъда приет в Общежитието за средношколци [...]

Виж целия документ

бланка приемане в общежитие, заявление, заявление -бланка, Заявление за приемане в общежитие,

Заявление за отпускане на пенсияЗаявление за отпускане на пенсия

02.12.2011 Молби и заявления

Обр. УП-1 …………………………………… /предприятие, учреждение или организация/ гр./с./……………………..тел. №…….… Изх. №………………………… 20..… г. В РУСО/СУСО/ Вх. № …………………….……. 20..… г. ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР До Директора на РАЙОННО /СТОЛИЧНО/ УПРАВЛЕНИЕ “сОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” /Дирекция “ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ”/ гр. ……………………………………. З А Я В Л Е Н И Е От………………………………………………………………………………………………………………………………… Постоянен/настоящ адрес гр./с./….…………….…ул./обл./………………….…………№……. пощ.код роден/а/ ……………..……19….. [...]

Виж целия документ

заявление, заявление за отпускане на пенсия, обр.УП1,

Заявление за промяна обстоятелстваЗаявление за промяна обстоятелства

01.12.2011 Молби и заявления

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ http://www.tourism.government.bg/bg/tourism_politic.php?menuid=51&id=29 1.      Вх. № ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ КМ  КМЕТА НА ОБЩИНА _______________________ З А Я В Л Е Н И Е за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър 2.1.  От (име, презиме, фамилия – собственик, изпълнителен директор, управител) 2.2.  Представител [...]

Виж целия документ

заявление, заявление за промяна на обстоятелствата в туристическият бизнес,

Заявление за вписване на сграда в регистъраЗаявление за вписване на сграда в регистъра

01.12.2011 Молби и заявления

Наредба № 3 от 17 юни 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=7&id=372 Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 Изх. № ………………./………………20 …г. ДО КМЕТА НА ОБЩИНА (РАЙОН) …………………………………………………. З А Я В Л Е Н И Е от ……… председател на управителен [...]

Виж целия документ

етажна собственост-заявление за вписване, заявление, заявление за вписване на сграда в регистъра,

Заявление за достъп до обществена информацияЗаявление за достъп до обществена информация

30.11.2011 Молби и заявления

ДО ……………………………… ………………………………. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ от …………………………………………………………..……………………..……..…… трите имена на лицето подаващо заявлението и наименованието на ЮЛ, от чието име се подава заявлението …………………………………………………………..……………………..……..…….. адрес: …………………………………………..………..…………………..………..…….. телефон ..………..……….………..………..…………………………………………………………….. заявлението ако желаете,може да посочите телефонен номер за връзка УВАЖАЕМА/и/ ГОСПОЖО/Господин /ПРЕДСЕДАТЕЛ, На основание Закона за достъп до обществена информация моля, да ми [...]

Виж целия документ

достъп до информация, заявление, заявление за достъп до информация,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.