извънреден труд


Извънреден трудИзвънреден труд

15.02.2012 Закони и правилници

Определение и забрана на Извънреден труд Чл. 143. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. , бр. 25 от 2001 г.) Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за [...]

Виж целия документ

извънреден труд, Извънреден труд - продължителност, извънреден труд глоби, извънреден труд заплащане, извънреден труд необходими документи,

ЗАПОВЕД ЗА полагане на извънреден трудЗАПОВЕД ЗА полагане на извънреден труд

22.01.2012 Без категория и заповеди

ЗАПОВЕД ЗА полагане на извънреден труд …………………….………………………………………………………………………………… (наименование на предприятието или фирмена бланка) ЕИК /Булстат ……………………………………., Седалище : ……………………………………………………….. Адрес на управление:……………………………………………………………………………………………… Тел:………………………………….. Факс:…………………………….  E-mail…………………………………. ЗАПОВЕД №…………………../……………………………..г Относно:Полагане на извънреден труд С настоящата заповед на основание чл.15 от наредбата за работното време, почивките и отпуските  и във връзка с чл.144, т……. от  Кодекса на труда, [...]

Виж целия документ

заповед за извънреден труд, ЗАПОВЕД ЗА полагане на извънреден труд, извънреден труд,

Уведомление за положен извънреден трудУведомление за положен извънреден труд

22.01.2012 Без категория и заповеди

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… /ФИРМЕНА БЛАНКА – наименование на предприятието, фирмата, организацията/ Изх. № …………………………… от ………………………. 201… г. ДО ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ГР. …………………………… УВАЖАЕМИ(А) ГОСПОДИН /ГОСПОЖА ДИРЕКТОР, На основание чл.149, ал.2 от Кодекса на труда Ви уведомявам за положен извънреден труд за …………………………………………………………………………………………………………………………………………. /съответното полугодие/ на 201… г. от работниците и служителите, както [...]

Виж целия документ

извънреден труд, извънреден труд-уведомление, уведомление до инспекция по труда, уведомление за положен извънреден труд,

Декларация за отказ за полагане на извънреден трудДекларация за отказ за полагане на извънреден труд

22.01.2012 Бланки

Вх. № …………….. / …………. 201… г. ДО …………………………………………….. ДИРЕКТОР/ УПРАВИТЕЛ ……………………………………………… Гр./с/ …………………………………….. ОТКАЗ за полагане на извънреден труд от ……………………………………………………………………………………………………. (трите имена по документ за самоличност) ЕГН …………………………………….., на длъжност …………………………………………………………………………, в …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (фирма, отдел, звено) УВАЖАЕМИ(А) Г-Н (Г-ЖА) …………………………………., На основание чл.148 от Кодекса на труда и във връзка с чл.17 от [...]

Виж целия документ

декларация за отказ за полагане на извънреден труд, извънреден труд, отказ за полагане на извънреден труд,

Съгласие за полагане на извънреден трудСъгласие за полагане на извънреден труд

22.01.2012 Без категория и заповеди

Вх. № …………….. / …………. 201… г. ДО …………………………………………….. ДИРЕКТОР/ УПРАВИТЕЛ ……………………………………………… Гр./с/ …………………………………….. СЪГЛАСИЕ от ……………………………………………………………………………………………………. (трите имена по документ за самоличност) ЕГН …………………………………….., на длъжност …………………………………………………………………………, в …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (фирма, отдел, звено) УВАЖАЕМИ(А) Г-Н (Г-ЖА) …………………………………., На основание чл.147, ал.1 т. ….. от Кодекса на труда, и като ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… /майка на дете до [...]

Виж целия документ

извънреден труд, извънреден труд-съгласие, Съгласие за полагане на извънреден труд,

Powered by WordPress. Designed by elogi.