НАРЕДБА № 4 ОТ 18.09.2000 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА


НАРЕДБА № 4 ОТ 18.09.2000 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКАНАРЕДБА № 4 ОТ 18.09.2000 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА

02.09.2012 Наредби

НАРЕДБА № 4 ОТ 18.09.2000 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2000 г., в сила от 3.10.2000 г., изм. и доп., бр. 70 от 26.08.2005 г., в сила от 26.08.2005 г. http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_4-00_preduchilishtno_obr.pdf

Виж целия документ

НАРЕДБА № 4 ОТ 18.09.2000 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА,

Powered by WordPress. Designed by elogi.