Skip to contentДокументи: наредба

 1. НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ декември 10, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 2. Наредба за уведомлението по чл.62,ал.5 от КТ декември 10, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 3. НАРЕДБА № Н-00-0005 ОТ 8 ЮНИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В КОПИЯ, РЕПЛИКИ И ПРЕДМЕТИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ декември 10, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 4. НАРЕДБА № 6 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ПЛОЩ КЪМ СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В КВАРТАЛИ С КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ декември 10, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 5. НАРЕДБА № 4 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР декември 9, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 6. Наредба за длъжностните характеристики декември 4, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.

 7. Наредба за общинските жилища декември 1, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.

 8. Наредба за категоризиране на туристическите хижи-изисквания декември 1, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 9. Наредба за категоризиране на хотели и заведения за хранене декември 1, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.

 10. Наредба за кандидатстване,подбор и утвърждаване на приемни семейства ноември 30, 2011

  Публикувано в Декларации, Закони и правилници, Молби и заявления.

 11. Наредба за освобождаване на лица с намалена работоспособност и увреждания от винетни такси ноември 28, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.

 12. Наредба за знаците и сигналите за безопасност и здраве при работа ноември 28, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 13. Наредба за отпускане на целева помощ за отопление ноември 28, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.

 14. Наредба за качеството на водата за питейно-битови цели ноември 28, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.

 15. Наредба за санкциите при замърсяване на околната среда ноември 28, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.

 16. наредба за закрила на деца с изявени дарби ноември 27, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.

 17. Наредба за приемане на деца в Националния учебен комплекс по култура и италиански лицей ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 18. Наредба за приемане на ученици в Националната гимназия по древни езици и култури ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 19. Наредба за конкурсите на директори на държавни културни институти ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 20. Наредба за приемане на ученици в училищата по изкуствата ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 21. Наредба за определяне броя на учениците в паралелка в училищата по изкуствата ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 22. Наредба №5 от 2010 г. условия за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и критерии за постоянни пасища ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 23. Наредба №5 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 24. Наредба №5 от 2009 г. за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 25. Наредба за определяне цени на земеделските земи ноември 27, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.