наследствена пенсия


Вдовишка добавка към пенсиятаВдовишка добавка към пенсията

04.12.2012 Указания

Необходимите документи за отпускането на добавка от починал съпруг (съпруга) са следните: 1. молба-заявление свободен текст или примерен образец, изготвен от НОИ; 2. удостоверение за наследници; 3. декларация, че преживелият съпруг няма сключен нов брак; 4. документи за осигурителен стаж – трудова книжка, осигурителна книжка, удостоверение за трудов стаж за наследодател, който не е бил [...]

Виж целия документ

вдовишка добавка към пенсията, документи за добавка към пенсията на преживелия съпруг, наследствена пенсия, пенсия от починал съпруг,

Наследствени пенсии-право на наследствена пенсия,видове и добавкаНаследствени пенсии-право на наследствена пенсия,видове и добавка

15.01.2012 Бланки

Наследствени пенсии http://www.noi.bg/content/laws/kodeks/kd1h6.html Право на наследствена пенсия Чл. 80. (1) Личните пенсии могат да преминават в наследствени, с изключение на пенсиите по чл. 87, 89, 90, 91 и 92. (2) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Право на наследствена пенсия имат децата, преживелият съпруг и родителите. (3) Отказът от наследство не лишава наследниците [...]

Виж целия документ

вдовишка добавка към пенсията, видове наследствени пенсии, заявление за наследствена пенсия, наследствена пенсия, необходими документи за отпускане на наследствена пенсия,

Powered by WordPress. Designed by elogi.