образец на заповед за командировка


Заповед и отчет за командировка в странатаЗаповед и отчет за командировка в страната

02.12.2011 Без категория и заповеди

Заповед за командировка З А П О В Е Д №……./….. 20… г. На основание чл. 121 във връзка с чл. 215 от КТ и чл. 8 от НКС с настоящата ЗАПОВЕД Командировам …………………………………………………………………………………………………………………………………… /трите имена, длъжност, отдел (управление, друго организационно звено)/ до …………………….., за да …………………………………, (място на командировката) (задачата, предмет на командировката) ………………………………………………………………….. [...]

Виж целия документ

заповед, заповед за командировка, образец на заповед за командировка,

Powered by WordPress. Designed by elogi.