основание за получаване на социална помощ


Социални помощи-право и условия за получаванеСоциални помощи-право и условия за получаване

17.01.2012 Закони и правилници

СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Социалните помощи се отпускат на лица и семейства по постоянен адрес, на който се извършва и социалната анкета. Чл. 9. (1) Право на месечна помощ [...]

Виж целия документ

задължителен общественополезен труд, кой няма право на социална помощ, основание за получаване на социална помощ, право на социална помощ, условия за получаване на социални помощи,

Powered by WordPress. Designed by elogi.