пенсиониране на служители на МВР


ПЕНСИОНИРАНЕ I и II категория трудПЕНСИОНИРАНЕ I и II категория труд

25.02.2012 Указания

§ 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 100 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд [...]

Виж целия документ

ПЕНСИОНИРАНЕ I и II категория, пенсиониране на военнослужещи след 31.01.2012г, пенсиониране на служители на МВР,

Powered by WordPress. Designed by elogi.