ПМС № 10 от 20.01.2011 г.НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО


СПИСЪК на работното облекло и личните предпазни средстваСПИСЪК на работното облекло и личните предпазни средства

31.01.2012 Наредби

, Приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г. Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г. Чл. 6. (1) Работодателят осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място. (2) След предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и [...]

Виж целия документ

ПМС № 10 от 20.01.2011 г.НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, предпазни средства, работно облекло, СПИСЪК на работното облекло и личните предпазни средства,

Powered by WordPress. Designed by elogi.