правоспособност параджия


Правоспособност за обслужване на парни котлиПравоспособност за обслужване на парни котли

01.05.2012 Без категория и заповеди

НАРЕДБА № 2 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ЗАГЛ. ДОП. – ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2006 Г.) В сила от 02.03.2001 г. Издадена от Министерството на образованието и науката [...]

Виж целия документ

наредба правоспособност огняр, НАРЕДБА № 2 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001 Г., Правоспособност за обслужване на парни котли, правоспособност параджия,

Powered by WordPress. Designed by elogi.