право на социални помощи за инвалиди


Социално подпомагане на инвалидиСоциално подпомагане на инвалиди

23.01.2012 Указания

Условията и редът за отпускане на социални помощи на инвалидите са уредени с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане – ПП на ЗСП) (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г., последно изм. и доп., бр. 97 от 2001 г.). Социалните помощи на правоимащите лица се [...]

Виж целия документ

право на социални помощи за инвалиди, социални помощи, Социално подпомагане на инвалиди,

Powered by WordPress. Designed by elogi.