Приложение №7


Декларация за Банкова СметкаДекларация за Банкова Сметка

07.06.2012 Бланки

Декларация за Банкова Сметка – към Болничен Лист Приложение №7, към чл.8 от КСО До Директора на Районното/Столичното Управление ”Социално Осигуряване” гр. ДЕКЛАРАЦИЯ за банкова сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО от (трите имена по документ за самоличност) с ЕГН/ЛНЧ адрес за кореспонденция: (град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., [...]

Виж целия документ

Декларация за Банкова Сметка, декларация към болничен, към чл.8 от КСО, Приложение №7,

Powered by WordPress. Designed by elogi.