служебна бележка за редовен ученик


Уверение от училище за ученикУверение от училище за ученик

20.08.2012 Бланки

…………………………………………………………………………………………………….. /пълно  наименование и адрес на училището/ Изх.№………./…………………….. У В Е Р Е Н И Е Ръководството на ————————————————————————————————-,    издава настоящото на………………………………………………………………………………………………………………. /име, бащино и фамилия / в уверение на това, че същият/та/ е ученик/чка/ от  ……………………….клас-дневна форма на  обучение през учебната 20……/20….…година и посещава редовно занятията през последните 12 месеца спрямо месеца, за който [...]

Виж целия документ

служебна бележка за редовен ученик, уверение за детски надбавки, уверение за редовно посещение на занятия, Уверение от училище за ученик,

Powered by WordPress. Designed by elogi.