социални помощи


Социално подпомагане на инвалидиСоциално подпомагане на инвалиди

23.01.2012 Указания

Условията и редът за отпускане на социални помощи на инвалидите са уредени с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане – ПП на ЗСП) (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г., последно изм. и доп., бр. 97 от 2001 г.). Социалните помощи на правоимащите лица се [...]

Виж целия документ

право на социални помощи за инвалиди, социални помощи, Социално подпомагане на инвалиди,

Отпускане на социални помощи-процедураОтпускане на социални помощи-процедура

17.01.2012 Закони и правилници

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) В срок до 20 дни от подаването на молбата-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад съгласно приложение № 2. (2) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Социалната анкета се [...]

Виж целия документ

отпускане на социални помощи-процедура, социален доклад, социална анкета, социални помощи,

Социална оценка на потребностите на кандидата за социални помощиСоциална оценка на потребностите на кандидата за социални помощи

14.11.2011 Без категория и заповеди

СОЦИАЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛЯ (за ползване на социални услуги в общността или настаняване в специализирана институция) Дата на изготвяне на оценката:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Данни за кандидат-потребителя: Име……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Презиме………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Фамилия…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Пол Ж/М Дата на раждане…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Адрес…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Увреждане (водеща диагноза по ЕР на ТЕЛК)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА: 1. Да бъде събрана и използвана за идентифициране [...]

Виж целия документ

делегирани от държавата, социална оценка за социални помощи, социални помощи,

Молба за ползване на социални услуги,делегирани от държавата дейностиМолба за ползване на социални услуги,делегирани от държавата дейности

14.11.2011 Молби и заявления

Вх. №…………………… …………………………. г. ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ М О Л Б А за ползване на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности От …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. с постоянен адрес: гр. (с.) ………………………………… община ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ул./ж.к. ………………………………………………………………………………………………………….., № ………………………………………………………………………………………………………………….. бл. ……………………………………………….., вх. ………., ет. ……., ап. ……., тел. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ЕГН ………………………………………., л. к. № [...]

Виж целия документ

делегирани от държавата дейности, молба за социални услуги, социални помощи, социални услуги,

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услугиУдостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги

14.11.2011 Без категория и заповеди

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 1051 София, ул. Триадица № 2 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ № ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Издадено на: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Седалище, адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Дата на издаване: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. / / Настоящото [...]

Виж целия документ

социални помощи, социални услуги, удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.