трудови договори


Трудов договор със срок за изпитванеТрудов договор със срок за изпитване

16.11.2011 Договори

ТРУДОВ ДОГОВОР № ……………………………………… Днес, …………………………………………. 20………… г., между …………………………………………………………, представлявана от …………………………………………………………….., наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и ……………………………………………………………………………. л.п..с…, № ……………….., ЕГН ………………., наричан(а) РАБОТНИК, от друга страна, на основание чл. 70 от КТ се сключи настоящият трудов договор за следното: Чл. 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да изпълнява длъжността …………………………………………… (1) [...]

Виж целия документ

срочен трудов договор, трудов договор със срок за изпитване, трудови договори,

Трудов договор за определено времеТрудов договор за определено време

16.11.2011 Договори

ТРУДОВ ДОГОВОР № Днес, …………………………….. 20…………….. г., между …………………………………………………………………….., представлявана от …………………………………………………………………………….., наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и ………………………………………………………… …………. л.п..с ……, № ……………., ЕГН ………………….., наричан(а) РАБОТНИК, от друга страна, на основание чл. 68 от КТ се сключи настоящият трудов договор за следното: Чл. 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да изпълнява длъжността …………………………………………… [...]

Виж целия документ

срочен трудов договор, трудов договор за определено време, трудови договори,

Безсрочен трудов договорБезсрочен трудов договор

16.11.2011 Договори

ТРУДОВ ДОГОВОР Днес, ………………………..20…… г., между …………………………………………………………, представлявана от ………………………………………………………………………….., наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и ……………………………………………………………………………. л.п..с…, № …………, ЕГН ……………….., наричан(а) РАБОТНИК, от друга страна, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ се сключи настоящият трудов договор за следното: Чл. 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да извършва длъжността ……………. ………………………………………………………… [...]

Виж целия документ

безсрочен трудов договор, трудови договори,

Допълнителен трудов договор за работа при друг работодателДопълнителен трудов договор за работа при друг работодател

16.11.2011 Договори

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА РАБОТА ПРИ ДРУГ РАБОТОДАТЕЛ Днес, ……………………………. 20…………… г., между ………………………………………………………… представлявана от наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и ……………………………………………………………………………. л.п..с…, № ………………., ЕГН …………………, наричан(а) РАБОТНИК, от друга страна, на основание чл. 111 от КТ се сключи настоящият трудов договор за следното: Чл. 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да извършва [...]

Виж целия документ

външно съвместитетелство, допълнителен трудов договор при друг работодател, трудови договори,

Powered by WordPress. Designed by elogi.