Skip to contentЖалба до омбудсман

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ОМБУДСМАНА

Можете да се обърнете към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на:

 • държавните и общинските органи и техните администрации;
 • лицата, които предоставят обществени услуги, като например – топ­ло­фи­ка­ционни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здра­веопазване и др.
 • администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.

Можете да се обърнете към омбудсмана и със сигнал за противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.

В КОИ СЛУЧАИ ОМБУДСМАНЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕСИ

Омбудсманът НЕ РАЗГЛЕЖДА жалби и сигнали, които се отнасят до:

 • работата на Народното събрание, президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата;
 • осъществяването на правораздаване от съдебната власт – съд, прокуратура и следствие, когато има влязло в сила съдебно решение, акт на прокуратурата или следствието; или пък по съществото на висящи съдебни или досъдебни производства;
 • частни взаимоотношения между граждани – например междусъседски или роднински конфликти и спорове;
 • спорове между граждани и частни фирми, кооперации, банки и пр.
 • не се допускат до разглеждане и жалби и сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години или са анонимни.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ОБРЪЩА КЪМ ОМБУДСМАНА

Жалби и сигнали до омбудсмана могат да подават всички физически лица без разлика на гражданство, пол, религиозни убеждения, политическа принадлежност.

Жалби и сигнали до омбудсмана могат да подават и деца.

Граждански и неправителствени сдружения, браншови, работодателски и други организации също могат да се обръщат към омбудсмана когато считат, че са налице лоши административни практики, злоупотреби или условия за нарушаване на правата и свободите на гражданите.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ

За извършване на проверка, предприемане на своевременни действия и уведомяване на подателя за резултатите от работата по жалбата е необходимо тя да съдържа следната информация:

 • Име на подателя
 • Постоянен адрес и/или адрес за кореспонденция
 • Телефон за връзка
 • Пълно, точно и ясно описание на нарушението, като се посочват конкретните факти, свързани със случая, времето на извършване на нарушението, регистрационен номер и дата на свързаните с нарушението документи или административни актове, посочени в жалбата. Препоръчително е да се избягва позоваването на събития и лица, които не са пряко свързани с описвания проблем.
 • Точни и актуални данни за нарушителя.
 • Информация дали същият случай се разглежда от съд или прокуратура към момента на подаване на жалбата и дали има предходни разглеждания на въпроса в държавни или общински органи или в съда.
 • Конкретните резултати, които жалбоподателят очаква в резултат от намесата на омбудсмана.
 • Копия на документи, доказващи извършеното нарушение и/или отказа на други държавни органи да решат въпроса, ако има такива.

http://www.ombudsman.bg/form

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , .