Skip to contentЖалба за нарушени права на пациент

Пациентът, съответно неговият родител, настойник или попечител, или упълномощено от него лице има право да подава жалби и сигнали до Районния център по здравеопазване /РЦЗ/ по местоживеене при нарушаване на правата му или при спорове, свързани с медицинското обслужване. Регионалният център по здравеопазване в 7-дневен срок прави служебна проверка по жалбата или сигнала. При констатиране на административно нарушение проверяващият служител на РЦЗ съставя акт за установяване на административното нарушение, а директорът на РЦЗ издава наказателно постановление по реда на Закона за административните нарушения и наказания. При установяване на нарушения, наказуеми по реда на Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина и Закона за здравното осигуряване, РЦЗ уведомява и изпраща жалбата на районните колегии на Българския лекарски съюз и Български зъболекарски съюз и на районната здравноосигурителна каса. В тридневен срок от приключване на проверката РЦЗ уведомява пациента за резултатите от проверката и за предприетите действия.

Когато лицето прецени, че има нарушаване на правата му като пациент от страна на лекари, стоматолози или лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, има право да подаде писмена жалба до Районната здравноосигурителна каса по местоживеене или Националната здравноосигурителна каса – София 1407, ул. „Кричим” № 1. Съобразно фактите, изнесени в жалбата контролните органи на здравната каса извършват проверка по документи или на лечебното заведение, като задължително уведомяват жалбоподавателя за резултатите.

При нарушаване на правата на гражданите, свързани с етично-моралните взаимоотношения лекар-пациент или лекар по дентална медицина – пациент, писмени оплаквания се изпращат до етичните комисии на   Български лекарски съюз – София бул. „Иван гешов” № 15 и Български зъболекарски съюз – София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 40.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА ИЛИ СИГНАЛ В ИАМО?

Жалба или сигнал в ИАМО( Изпълнителна агенция медицински одит) се подава когато:
Лицето е неудовлетворено от качеството на предоставяната в определено лечебно заведение медицинска помощ, което включва:
затруднен достъп,
забавяне на лечението,
усложнения, настъпили по време на лечебно-диагностичния процес,
поставяне на грешна диагноза,
неправилно проведено лечение;
съмнения за проявена лекарска небрежност;
други.
На лицето са нарушени правата му като пациент:
липса на информирано съгласие преди извършване на определени процедури;
неполучаване на достъпна информация от лекуващия лекар, даваща възможност за свобода на избора на лечение;
неоказана своевременна медицинска помощ;
отказ за предоставяне на медицинска документация, поискана по надлежния ред от лечебното заведение.
Налице са съмнения за неправомерно разходване на лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, доставени по реда на Наредба №34/2005 г. на МЗ за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Съмнения за действието и разпространението на корупционни практики в областта на здравеопазването.
В КОИ СЛУЧАИ НА ПОСТЪПИЛИТЕ В ИАМО ЖАЛБИ / СИГНАЛИ НЕ СЕ ОТГОВАРЯ ИЛИ ТЕ СЕ ПРЕНАСОЧВАТ КЪМ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ?

ИАМО НЕ РАЗГЛЕЖДА жалби и сигнали, които са постъпили АНОНИМНО или се отнасят до:
Уреждане на трудово-правни отношения в дадено лечебно заведение;
Морално-етични проблеми между лекари и пациенти по време на лечение;
Неправомерно издадени болнични листи или съмнения за тяхната достоверност, както и за дейността на ТЕЛК / НЕЛК;
Неправомерно заплащане на потребителска такса в лечебно заведение;
Нарушения, извършени преди повече от една година от датата на получаване на жалбата в ИАМО.
КОЙ МОЖЕ ДА ДА ПОДАДЕ ЖАЛБА / СИГНАЛ В ИАМО?

Жалби и сигнали до ИАМО могат да подават всички физически лица без разлика на гражданство, пол, религиозни убеждения, политическа принадлежност, които имат законен интерес.
Юридически лица – търговци или с нестопанска цел, органи на държавното или местно управление също могат да се обръщат към ИАМО.
КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА ЖАЛБАТА / СИГНАЛА?

За извършване на проверка, предприемане на своевременни действия и уведомяване на подателя за резултатите от работата по жалбата / сигнала е необходимо тя да съдържа следната информация:
Данни за подателя, включително за връзка с него;
Пълно, точно и ясно описание на нарушението, свързано с медицинското обслужване;
Данни за нарушителя;
Периода на извършване на нарушението;
Информация за това дали същият случай е в процес на разглеждане от съд или друга институция;
Информация за причинените вреди.
Копия на документи, доказващи извършеното нарушение, ако има такива.
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

Изчерпателната информация е важна за обективно разглеждане на случая в разумен срок. Липсата на информация не е пречка за приемане на жалбата или сигнала. Всяка необходима информация може да бъде поискана допълнително при или след подаването на жалбата или сигнала.
Сроковете за изпълнение са както следва:
за отговор по жалби и сигнали на граждани, организации, отправени към агенцията – в 30 (тридесет) дневен срок от тяхното постъпване.
за извършване на проверка по подадената жалба или сигнал – определя се в зависимост от изготвения в агенцията план-график на проверките.
за отговор до жалбоподателя след приключване на проверката – в 30 (тридесет) дневен срок жалбоподателят се уведомява за резултатите от проверката и за предприетите действия.

Съдържание на жалбата:
Данни за подателя

Име, Презиме, Фамилия:

Адрес на жалбоподателя :

Тел. Номер:

Е-поща:

Орган, администрация или лице, срещу което се подава жалбата :

Лечебно заведение или медицинско лице, срещу което е жалбата:

Описание на проблема:

Конкретно искане:

Допълнителни документи, приложени към жалбата:

Подобни документи

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети , , .