Skip to contentЖалба срещу заповед за уволнение бланка

ДО

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

ЖАЛБА

от……………………………………………………………………………………………………………………

ЕГН. . . . . . . . . . . . . . . . .,

Адрес………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

тел. …………………………..

Срещу: Заповед No. . . . . . . . . от. . . . . . . . . . . . . . . за уволнение(прекратяване на трудовия договор на основание чл. . . . . . . . . . . . . от КТ ).

Уважаеми Господин(Уважаема Госпожо) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

(директор , управител)

Със заповед No……………. / ………………. 20. . . г. трудовият ми договор бе прекратен на основание чл…………….от КТ, считано от …………………. 20. . . г.

Оспорвам посочената заповед и считам, че е незаконосъобразна, тъй като:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Във връзка с посоченото до тук, моля , да направите необходимата проверка и след като се уверите , че изложеното по-горе отговаря на истината , на основание чл.344, ал.2 от КТ да се произнесете със заповед, с която:

1. Да отмените заповед No. . . . . . . от. . . . . . . . 20. . . г., с която съм уволнен(а) на посоченото в нея основание.

2. Да ме възстановите на заеманата от мен длъжност преди уволнението ми .

3. Да ми изплатите обезщетение по чл . 225, ал . 1 от КТ за времето , през което съм останал/а/ без работа поради уволнението.

Моля, да се произнесете в най –кратък срок след получаване на жалбата ми.

В случай, че не се произнесете или не дадете отговор на жалбата в срок от……… дни, ще бъда принуден (а ) да подам искова молба до районния съд с оглед съдебното решаване на спора.

Прилагам:

1. ………………………………………………………………………………………………………………….

. ………………………………………………………………………………………………………………….. .;

2. …………………………………………………………………………………………………………………..;

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………….. 20 …г.

гр./с. ………………………

С уважение: ……………………………………

Подобни документи

Публикувано в Бланки.

Етикети , , , .