Skip to contentЗакон за кредитиране на студенти и докторанти

ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

http://www.lex.bg/bg/laws

Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Типовият договор за кредитиране на студенти и докторанти е публикуван в ДВ бр. 33 от 30.04.2010 г.

ПОКАНА за сключване на типов договор, съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти – 2019 г. Поканата е обнародавана в ДВ брой: 14, от дата 15 февруари 2019 г., Неофициален раздел

Студентско кредитиране – ред и условия за отпускане на студентски кредити

ОБРАЗЕЦ на уверение с реквизитите по чл.10, ал.3 от ЗКСД

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти

Стъпки за получаване на кредит

Какви стъпки трябва да направя, за да получа студентски кредит?

Извадки:

Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа.

Чл. 3. (1) Право да кандидатстват за получаване на кредит по този закон имат студенти и докторанти – български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, които към момента на подаване на искането за сключване на договор за кредит отговарят едновременно на следните изисквания:

1. не са навършили 35 години;

2. се обучават в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (бакалавър или професионален бакалавър) или „магистър“, или на образователна и научна степен „доктор“ в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование;

3. нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;

4. не са отстранени и не са прекъснали обучението си, освен в случаите, предвидени в този закон.

(2) Когато студентът се обучава едновременно за придобиване на повече от една специалност на една и съща образователно-квалификационна степен, студентът може да получи по свой избор кредит по този закон само за една от тях.

(3) Качеството студент или докторант се придобива съгласно Закона за висшето образование.

Чл. 5. (1) Кредитите се отпускат за целия или за част от периода на обучение съгласно учебния план за:

1. заплащане на таксите за обучение;

2. издръжка.

(2) Правото на кредит за издръжка възниква при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на обучението. Правото се ползва от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители – само от единия.

Чл. 16. (1) Студентите и докторантите могат да подадат искане за отпускане на кредит и сключване на договор с всяка банка, подписала типов договор

Чл. 17. (1) Отношенията между банката и студента или докторанта се уреждат с писмен договор.

Чл. 18. (1) Договорът за кредит се сключва въз основа на искане от студента или докторанта, към което се прилагат следните документи:

1. копие на документ за самоличност;

2. документ по чл. 10, ал. 3;

3. декларация, че отговарят на изискването на чл. 3, ал. 1, т. 3;

4. други документи, предвидени в типовия договор по чл. 7.

(2) В едноседмичен срок от получаване на искането по ал. 1 банката трябва да сключи договор за кредит или да отхвърли искането.

(3) Преди сключване на договора банката е длъжна да уведоми кредитополучателя за всички условия на кредита.

(4) Банката предоставя екземпляр от договора на кредитополучателя.

(5) Банката отказва да сключи договор за кредит, когато студентът или докторантът има други кредитни задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца, като незабавно го уведомява за това.

Чл. 20. (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лихвата, която кредитополучателят дължи на банката, не може да надхвърля седем процентни пункта.

Чл. 22. (1) Максималният размер на кредита за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

(2) Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

(3) Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по сметка на кредитополучателя в началото на всеки семестър съгласно договора за кредит.

Чл. 23. (1) Кредитополучателят не дължи плащане на главницата и лихвите по кредита по време на гратисния период.

(2) Гратисният период е периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа съгласно учебния план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен, съответно от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата.

Чл. 26. (1) Изпълнението на задълженията на кредитополучателя се отсрочва:

1. при настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто – за срока, определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, но за не повече от три години от датата на инвалидизиране;

2. при записване в редовна форма на обучение за придобиване на следваща образователно-квалификационна или образователна и научна степен „доктор“ в рамките на една година след изтичане на гратисния период – за срока на обучението съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

Чл. 27. (1) (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Държавата заплаща непогасената част от общия размер на задължението (главница и лихви) по договора за кредит при:

1. смърт на кредитополучателя;

2. настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто за срок, по-дълъг от три години от датата на инвалидизиране;

3. раждане или пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период.

(2) Правото по ал. 1, т. 3 може да се ползва от един от родителите.

График на Кандидатстудентската борса’2020

18-19 февруари 2020 – гр. София - Дом на културата „Средец“- бивш „Лиляна Димитрова“, ул.“Кракра“ 2А

 • 18.02.2020 – от 11.00 до 17.00 ч.
 • 19.02.2020 – от 09.00 до 13.00 ч.

26 – 27 февруари 2020 – гр. Пловдив – ТУ, Филиал Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ 25

 • 26.02.2020 – от 11.00 до 17.00 ч.
 • 27.02.2020 – от 09.00 до 13.00 ч.

04 – 05 март 2020 – гр. Монтана – Общински Младежки дом

 • 04.03.2020 – от 11.00 до 17.00 ч.
 • 05.03.2020 – от 09.00 до 13.00 ч.

11-12 март 2020 – гр. В. Търново – Военен клуб Велико Търново

 • 11.03.2020 – от 11.00 до 17.00 ч.
 • 12.03.2020 – от 09.00 до 13.00ч.

16 – 17 март 2020 – гр. Добрич – Общински Младежки център

 • 16.03.2020 – от 11.00 до 17.00 ч.
 • 17.03.2020 – от 09.00 до 13.00 ч.

18-19 март 2020 – гр. Варна – Юнашки салон

 • 18.03-от 11.00 до 17.00 ч.
 • 19.03-от 09.00 до 13.00ч.

23-24 март 2020 – гр. Бургас – Общински Младежки дом

 • 23.03.2020 – от 11.00 до 17.00 ч.
 • 24.03.2020 – от 09.00 до 13.00 ч.

25-26 март 2020 – гр. Хасково – Читалище „Заря“

 • 25.03.2020 - от 11.00 до 17.00 ч.
 • 26.03.2020 – от 09.00 до 13.00 ч.

27- 28 март 2020 – гр. Стара Загора – хотел „Верея“

 • 27.03.2020 – от 11.00 до 17.00 ч.
 • 28.03.2020 – от 09.00 до 13.00 ч.

Публикувано в Закони и правилници.

Етикети , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.