Skip to contentЗаповеди за учебната 2020/2021 година

Заповеди за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-1039/ 07.05.2021 г. за определяне на датите за държавните зрелостни изпити по желание за сесия май-юни, 2021 г. (публ. 10.05.2021 г.)

заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, която дава възможност да се провеждат присъствено изпити, практики, олимпиади и състезания при спазване на противоепидемичните мерки

Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г., Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г. и Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година (публ. 03.12.2020 г.)

Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.)

Заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 202/2021 г.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година (публ. 04.09.2020 г.)

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2020 г.)

За учебната 2020–2021година:

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2020г. –01.11.2020г. вкл. Есенна

24.12.2020г. –03.01.2021г. вкл.Коледна

30.01.2021 г. –03.02.2021г.вкл.Междусрочна

03.04.2021г. –11.04.2021г. вкл. пролетна за І –ХІ клас

08.04.2021г. –11.04.2021г. вкл.пролетна за XIIклас

Неучебни дни

19.05.2021г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021г. втори ДЗИ

25.05.2021 г.неучебен, но присъствен

16.06.2021г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок :04.02.2021г. I –ХIІ клас

Край на втория учебен срок:

14.05.2021г .ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2021г.(07.06.2021) І–III клас (14 учебни седмици+ 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021г. IV –VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021г.V –VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2021г.VII–ХІ клас (18 учебни седмици)

14.07.2021 Х- ХІ (за паралелки с професионална подготовка)

28.07.2021 ХІ (за паралелки с дуална система на обучение)

  • ·Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

19.05.2021г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021г. втори ДЗИ

Държавни зрелостни изпити по желание

в периода 26 май –31май 2021г

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

ІV клас

Български език и литература –27 май 2021г., начало 10,00 часа

Математика –28 май 2021г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература –16 юни 2021г., начало 09,00 часа

Математика –18 юни 2021г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2021г., начало 09,00 часа

Х клас

Български език и литература –16 юни 2021г., начало 08,00 часа

Математика –18 юни 2021г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2021г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности –по график в периода 11–15 юни 2021г. (по желание на всеки ученик)

Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , .