Skip to contentЗаповед за заместване на учител

…………………………………………………………………………………..

(училище)

пк …., гр……………ул. ………., № ………, тел.:……, факс:…….., е-maill:.

ЗАПОВЕД

№………………/…….201…. г.

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. …, ал…., т….от Правилника за вътрешния трудов ред на училището, във връзка с осигуряване на образователно-възпитателния процес в изпълнение на Националната програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” - заместване на отсъстващи учители в училищата

НАРЕЖДАМ:

1. Заместването на (трите имена на учителя/възпитателя) - старши учител по ………………….., поради отсъствие на основание чл. … от Кодекса на труда (отпуск поради …………) за периода от ……… 201 г. до …….. 201…. г., да се извърши, както следва:

ден/дата

паралелка

пореден учебен час

учебен предмет

общ брой лекторски часове

заместващ учител

(час)

(с думи)

(с цифри)

(трите имена) – правоспособен учител/длъжност, не е специалист

(час)

2. На заместващите да бъде изплатено допълнително трудово възнаграждение за взетите лекторски часове съгласно т. ……, буква „….” от мярката – „……………………………….“.

3. Заплащането на лекторските часове на заместващите да става след реално взети учебни часове и вписване на темите на преподаденото учебно съдържание за всеки час и всеки ден в материалната книга и попълнена справка-декларация, в която след приключване на задълженията по договора заместващият отразява броя на взетите часове от задължителната норма преподавателска работа на отсъстващия учител/възпитател.

4. Допълнителното възнаграждение за взетите учебни часове да се изплати от средствата по мярка „Без свободен час” в размер, включващ и дължими осигуровки, както следва:

4.1. На ……………………….. – по 7 лв. за един учебен час.

5. Заместващият – ……………………. – (длъжност), да провежда учебните часове по теми от одобрената училищна програма по ……………………………………………………….

6. Заместващите да вписват преподаденото учебно съдържание в материалната книга за взетите учебни часове ежедневно.

7. След приключване на задълженията по заповедта/договора за възлагане на учебните часове, заместващите да попълнят справка-декларация по образец, в която да отразят броя на реално проведените часове от задължителната норма преподавателска работа на отсъстващия …………………………………………………. - учител по …../възпитател.

8. Отсъстващият …………………..……………………………………………. – учител по ……………………………… /възпитател, в срок от три дни след отсъствието си да преструктурира учебното съдържание за учебните часове с …….. клас, като отбележи промените в годишния тематичен план, и да го представи на помощник-директора по учебната дейност (ПДУД) за съгласуване и на директора на училището за утвърждаване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на …………….. ПДУД.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР: ………………………..………

(име, фамилия, подпис, кръгъл печат)

Запознат(а) съм лично:

1. ………………………….. – заместващ – ………………..

2. ………………………….. – заместващ – ………………..

3. …………………………………… – отсъстващ учител – …………………..

4. …………………………………… – ПДУПД – ……………..

5. …………………………………… – главен счетоводител – …………………..

Публикувано в Бланки, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .