Skip to contentЗАПОВЕД за освобождаване от работа

ЗАПОВЕД за освобождаване от работа

……………………………………………. ……………………… …………………………………………
наименование на предприятието, учреждението, фирмата

З А П О В Е Д
№ ……………/………………….. г.

На основание чл…………………… КТ и въз основа на предизвестие от ……………… г. прекратявам трудовия договор с ……………………. ………………………….. ЕГН …………… ……………. на длъжност ………. ……………. …………………. , код по НКП ……………………….., считано от …………………. г.
Причини за прекратяване на трудовия договор:
Предизвестие на работника (служителя) от ……………………. г., което е прието от Работодателя.
На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:
1. по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за 20…. г.,
………………..дни ………………/словом:………………. …………………/ на база месец ………………… г.
2. Към …………………г. работникът е ползувал ……/словом………… ……………../ работни дни платен годишен отпуск от полагащият му се за …………… г.
Други условия:
тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива
Препис от заповедта да се връчи на лицето, отдел „Човешки ресурси“ и гл. счетоводител за изпълнение.

Дата на връчване на Управител: …………………………….
заповедта: …………………..г. Подпис (…………………..)
Работник (служител): …………….
Подпис (………………….)

Публикувано в Бланки.

Етикети , , .