Skip to contentЗаповед за прекратяване ползването на майчинство от бащата или друг роднина

Заповед по чл. 46, ал. 5 от НРВПО за прекратяване ползването на платен отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ от друго лице

…………………….…………………………………………………………………………………

(наименование на предприятието)

ЕИК …………….., Адрес ………………, тел. …………… E-mail ……………..

З А П О В Е Д

№ …………../………………. г.

На основание чл. 164, ал. 4 от Кодекса на труда и в съответствие с чл. 46, ал. 5 и 6 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, въз основа на подадено от майката заявление за оттегляне на съгласието за ползване на отпуск за отглеждане на малко дете,

Н А Р Е Ж Д А М:

Прекратявам ползването на отпуск по чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда за отглеждане на малко дете от …………………………………………………………….. длъжност……………….……………………………………….., отдел …………………….,

дирекция ..………………………………., считано от …………………………….г.

Настоящата заповед да се доведе до посочените в нея лица и до отделите “Личен състав” и “Счетоводство” за сведение и изпълнение.

РАБОТОДАТЕЛ: ……………………….

(подпис, печат)

________________________________________________________________________

Екземпляр от настоящата заповед е връчен на ………………………………..г.

СЛУЖИТЕЛ: …………………. Длъжностно лице:……..……….

(подпис) (подпис)

_________________________________________________________________________

Публикувано в Бланки, Заповеди.

Етикети , , , , .