Skip to contentЗаповед за прекратяване трудов договор по взаимно съгласие

Заповед за прекратяване трудовия договор по молба на работника(служителя) и постигнато взаимно съгласие

…………………………………………………………………………………………………………….
/наименование на предприятието, учреждението, фирмата/


З А П О В Е Д
№……………………….. / …………………….. 20…. г.

На основание чл.325, т.1 от КТ и въз основа на молба от ………… 20…. г. прекратявам трудовия договор с ……………………………………………………………….. ………………………………….на длъжност …………………………………………, код по НКП ……………….., считано от …………………………20…г.
Причини за прекратяване на трудовия договор:
Молба на работника (служителя) от …………………… 20…. г., която е приета и е постигнато взаимно съгласие за прекратяване на трудовия договор.
На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:
1. по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за ………………………………. г., ………………………………. дни  ………………………………. лв.
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. лв.

Други условия: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива/

Препис от заповедта да се връчи на лицето, отдел „Човешки ресурси“ и гл. счетоводител за изпълнение.

Дата на връчване на                        Управител: …………………………….
заповедта: ………………….20… г.                             Подпис (имената)

Работник (служител): …………….
Подпис (имената)

Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Заповеди.

Етикети , .