Skip to contentЗаповед и отчет за командировка в страната

Заповед за командировка

З А П О В Е Д
№……./….. 20… г.

На основание чл. 121 във връзка с чл. 215 от КТ и чл. 8 от НКС с настоящата ЗАПОВЕД

Командировам ……………………………………………………………………………………………………………………………………
/трите имена, длъжност, отдел (управление, друго организационно звено)/
до …………………….., за да …………………………………,
(място на командировката) (задачата, предмет на командировката)
………………………………………………………………….. за времето от …………… до ………… включително.

Пътуването да се осъществи с …………………………………………
(влак, автобус, служебен или личен превоз)
С оглед изпълнението на заповедта определям следните командировъчни пари:
1. Дневни пари в размер на ………. лв.
2. Пътни пари: …………………. лв., съобразно представен отчетен документ.
3. Квартирни пари ………………. лв. за ….. броя нощувки, съобразно представен отчетен документ, в т. ч. платени суми за резервация и курортна такса.
Маршрутът на движение, посетените места, извършените разходи и отчета на свършената по време на командировката работа да се отчетат в писмен вид по описания и приложен ред.

Дата: ……………                                                                                                                                               Ръководител: …………….
(подпис и печат)

ОТЧЕТ ЗА КОМАНДИРОВКА

Подписаният …………………………………………………… ………………………………………………………………….,
(длъжност, месторабота, отдел)

командирован съгласно заповед № ……………….., правя следният отчет за командировката:

А) Отчет на извършената работа:
За времето на командировката посетих …………………………….. и извърших следното: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..

Б) Маршрут на движение ………………………………………… …………………………………………………………………..
(ден, населено място)

В) Заверка от посетеното населено място …………………………. …………………………………………………………………..
(дата на пристигане, дата на отпътуване, подпис и печат на длъжностно лице. Заверката може да бъде направена и в хотел).

Г) Направени разходи:
- пътни – ………………….. лв., съгласно приложения отчетен документ/билет за пътуване.
- квартирни – ………………. лв. за ….. броя нощувки, съгласно приложения отчетен документ.
- дневни – за ….. дни по ……… лв. или общо ……….. лв.
Всичко ……………………………………………………….. …………………………………………………………………..
цифром и словом)

Дата: …………..                                                                                                                                                Командирован: …………….
(подпис)

Утвърждавам отчета и направения разход общо и по пера:
Командироващ: ………………………

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки.

Етикети , , .