Skip to contentЗаявка за получаване на средства за храненето на децата и учениците от I до IV клас

В изпълнение на писмо № 9105-12/ 25.09.2019 г. на заместник-министъра на образованието и науката относно изготвяне на заявки за получаване на средства по реда на чл. 14 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и с цел осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас за периода 16.09.2019 г. – 20.12.2019 г. ,  е необходимо държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа да подадат заявка по следния образец:

„Приложение № 1в

към чл. 14, ал. 1

Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас

№…………..2019 г.

Част I

Информация за заявителя

Наименование на училището/детската градина/ЦСОП, населено място: ……………………………………………………….

Име на директора: ……………………………………………………….

Част II

Дейности, за които се кандидатства

(попълнете с ДА или НЕ)

1. Осигуряване на закуска

а) основна – …………………………………………………………………..

б) подкрепителна (подкрепително хранене) – ……………..

2. Подпомагане на обедното хранене на учениците при целодневна организация на учебния ден – ………………………………

Част IIІ

Количествени показатели

Брой деца/ученици в детската градина/училището/ЦСОП, включени във:
Дейности по част II Подготвителни групи I–IV клас,
в т.ч.:
I клас II клас III клас IV клас
Дейност по т.1, буква „а”
Дейност по т.1, буква „б”
Дейност по т. 2 х

Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .