Skip to contentЗаявление-декларация за ученическа стипендия

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

от ………………………………………………………………………………………………………………………………,
живущ ……………………………………………………………………………………………………………………….,
ученик в ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(клас)
Моля да ми бъде отпусната стипендия за ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ:
I. Успех …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(от предходния срок (година) – излишното се зачертава)
II. Семейно положение:
1. Баща ………………………………………………………………………………………………………………………,
живущ ……………………………………………………………………………………………………………………….,
работи в ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Майка ……………………………………………………………………………………………………………………..,
живуща ………………………………………………………………………………………………………………………,
работи в ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Брат ……………………………………………………………………………………………………………………….,
живущ ……………………………………………………………………………………………………………………….,
работи в ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Сестра ……………………………………………………………………………………………………………………….,
живуща ………………………………………………………………………………………………………………………,
работи в ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
III. Материално положение:
Доходите на семейството ми, получени през периода …………………, са:
1. Доходи от трудови правоотношения …………………………………………………………………………. лв.
2. Доходи от пенсии …………………………………………………………………………………………………. лв.
(без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност)
3. Обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без еднократните помощи …………………………………………………………………………………………………………………………….. лв.
4. Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца ………………………. лв.
5. Месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане ……………………………………….. лв.
6. Стипендии …………………………………………………………………………………………………………… лв.
(без получаваните по силата на постановлението)
7. Наеми ………………………………………………………………………………………………………………… лв.
8. Хонорари ……………………………………………………………………………………………………………. лв.
9. Други доходи ………………………………………………………………………………………………………. лв.
Всичко ……………………………. лв.
Месечен доход на член от семейството: ………………………………………………………………………… лв.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане.
Прилагам:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Дата ………. Декларатор: ………………….
гр. (с.)………………. Родител: ……………………….
(Попечител)

Публикувано в Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .