Skip to contentЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 5, ал. 10 от КСО

< ![endif]–>

Вх. №..................... ДО

Дата....................... ДИРЕКТОРА НА
ТП НА НОИ

гр. ............................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
на основание чл. 5, ал. 10 от КСО


Долуподписаният/та ...........................................................................................................................
ЕГН ...............................а

дрес гр./с .....................................................................................................
п.к. ..................ул. ......................................................................................№.......................................
в качеството на .....................................................................................................................................

(длъжност)
................................................................................................................................................................ (наименование на осигурителя, БУЛСТАТ)

седалище гр./с ................................., ул. ................................................., тел.....................................
място за развитие на дейността: гр./с ..............................................................................................

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Заявявам, че представлявания от мен осигурител е прекратил дейността си и трудовите договори на работниците и служителите са прекратени.

Предстои подаване на заявление за заличаване от съдебните регистри.

Декларирам, че осигурителят прекратява дейността си, като няма правоприемник – няма да се извършва преобразуване или продажба на предприятието.
Моля да бъде насрочена дата за осъществяване на приемо-предавателна процедура съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 10 от КСО.

Документите се отнасят за периода от...............до........................ /.............бр. дела...........

Имам/нямам наети лица за периода(ите)
......................... - ............................,   ............................... - ......................................,

......................... - ............................,   ............................... - .......................................

Известно ми е, че за неверни данни нося административно наказателна отговорност по чл. 349 от Кодекса на социално осигуряване и наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: ………………… Подпис:

гр. ……………………..

Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

Етикети , , , , .