Skip to contentЗаявление за достъп до обществена информация

ДО

………………………………

……………………………….

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

от …………………………………………………………..……………………..……..……

трите имена на лицето подаващо заявлението и наименованието на ЮЛ, от чието име се подава заявлението

…………………………………………………………..……………………..……..……..

адрес: …………………………………………..………..…………………..………..……..

телефон ..………..……….………..………..……………………………………………………………..

заявлението ако желаете,може да посочите телефонен номер за връзка УВАЖАЕМА/и/ ГОСПОЖО/Господин /ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание Закона за достъп до обществена информация моля, да ми бъде

предоставена наличната информация относно: …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

На основание Закона за достъп до обществена информация моля, да ми бъдат

предоставени следните документи:

1. …………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………………………………………………………..

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:

преглед на информацията – оригинал и копие;

устна справка;

копия на хартиен носител;

копия на технически носител.

Дата: …………………… Подпис: …………… ……

Подобни документи

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети , , .