Skip to contentЗаявление за ДТВ от директор на училище

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За издаване на заповед за еднократно допълнително трудово възнаграждение в края на годината по точка 4 б.”г” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавни училища и обслужващи звена през 2013 г.

1.Заявление.

2.Декларация за липса на просрочени и/или неразплатени финансови задължения.

3.Декларация за наличие на средства.

4.Заповед за изплатени суми на персонала.

5.Среден размер на щатния персонал.

З А Я В Л Е Н И Е

От…………………………………………………………………………………

Директор на ……………………………………………………………………..

УВАЖАЕМ/И/ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН/ НАЧАЛНИК,

На основание точка 4 б.”г” за еднократно допълнително трудово възнаграждение в края на годината от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавни училища и обслужващи звена през 2013 г.

За целта прилагам следните документи:

1.Декларация за липса на просрочени и/или неразплатени финансови задължения.

2.Декларация за налични средства.

3.Заповед за изплатени суми на персонала.

4.Среден размер на щатния персонал.

Приложение – съгласно текста.

Дата……………. Подпис:……………..

/…………………/

Подобни документи

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети , , .